e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
TGF-β1 Uygulaması Sonrasında Prostat Kanseri Hücrelerinde Versicanın Farklı mRNA ve Protein Ekspresyonu [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 197-202 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.35229

TGF-β1 Uygulaması Sonrasında Prostat Kanseri Hücrelerinde Versicanın Farklı mRNA ve Protein Ekspresyonu

Burak SONER1, Eda AÇIKGÖZ2, Silvia CAGGIA3, Shafiq KHAN3, Ayşegül TAŞKIRAN4, Gülperi ÖKTEM5
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD, İzmir
2Kanser Araştırmaları ve Tedavi Gelişim Merkezi, Clark Atlanta Üniversitesi
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embryoloji Anabilirmdalı, VAN
4Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embryoloji Anabilirmdalı, İzmir
5Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Anabilimdalı, İzmir

Amaç: Tümörün hücresel heterojenliği, kusurlu genetik ve epigenetik ağlar nedeniyle bir dizi eşsiz protein eksprese eden hücre popülasyonlarından kaynaklanır. Versicanın (VCAN), çeşitli kanser hücre tiplerinde transforme edici büyüme faktör-beta (TGF-β1) tarafından up regüle edildiği gösterilmiştir. Daha önceki çalışmalarımızda, kanser kök hücre (CSC’ler) tek katmanlı kültürlerinde TGF-β1 ekspresyonunun yükseldiğini ve CSC’lerden oluşan sferoidlerde VCAN ekspresyonlarının da önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.
Yöntem: Bu sonuçlar dahilinde monolayer yüksek TGF-β1 ekspresyonunun VCAN ekspresyonunu uyararak üç boyutlu yapılanmasını tetikleyebileceği varsayılmıştır. Bu çalışma, primer ve sekonder tümör derive hücre dizilerinde VCAN'ın ekspresyon profilini ve bu hücrelerde TGF-β1 sinyalleşmesinin etkisini araştırdı.
Bulgular: PC3 insan prostat hücre dizisindeki VCAN gen ekspresyon düzeyinin western blot analizinde VCAN protein ekspresyonu ile korele olduğunu gösterdi. TGF-β1’in VCAN protein ekspresyonu üzerinde hiçbir indükleyici veya baskılayıcı etkisi yoktu.
Sonuç: TGF-β1’in bu çalışmada kullanılan dozlarda prostat kanseri hücrelerinde VCAN ekspresyonu üzerinde uyarıcı ya da engelleyici etkileri yoktur. Metastatik yüksek VCAN protein seviyeleri gözlenirken, artmış protein stabilitesi ve/veya prostat karsinomunda sekonder tümör hücrelerinde önemli bir rol oynayabilecek farklı VCAN izoformlarının ekspresyonu gibi transkripsiyon sonrası değişikliklerden kaynaklanabilecek hiçbir mRNA tespit edilmedi.

Anahtar Kelimeler: Versican, TGF-beta, prostat kanseri

Different mRNA and Protein Expression of Versican in TGF-β1-treated Prostate Cancer Cells

Burak SONER1, Eda AÇIKGÖZ2, Silvia CAGGIA3, Shafiq KHAN3, Ayşegül TAŞKIRAN4, Gülperi ÖKTEM5
1İzmir Democracy University Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, İzmir, Turkey
2Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Van, Turkey
3Clark Atlanta University, Center for Cancer Research and Therapeutic Development, Atlanta, USA
4Ege University Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, İzmir, Turkey
5Ege University Institute of Health Sciences, Department of Stem Cell, İzmir, Turkey

Objective: Cellular heterogeneity of tumors stems from cell populations expressing a unique set of proteins defective genetic and epigenetic networks. It is shown that versican (VCAN) is upregulated by transforming growth factor-beta (TGF-β1) in several types of cancer cell types. Our prior studies revealed that TGF-β1 expression is elevated in cancer stem cell (CSCs) monolayer cultures and VCAN expression was also significantly increased in spheroid formed CSCs.
Methods: Within the scope of these results, it was hypothesized that high TGF-β1 expression in the monolayer might trigger the three-dimensional architectural organization by inducing VCAN expression. This study investigated the expression profiling of VCAN in primary and secondary tumor-derived cell lines and the effect of TGF-β1 signaling in these cells.
Results: The findings showed that the VCAN gene expression level in the PC3 human prostate cell line was correlated with VCAN protein expression as analyzed by western blot. There was no inducing or suppressing effect of TGF-β1 on VCAN protein expression.
Conclusion: TGF-β1 has neither stimulatory nor inhibitory effects on VCAN expression in prostate cancer cells at the doses used in this study. In the metastatic, high VCAN protein levels were observed while no mRNA was detected which could have resulted from post-transcriptional changes such as increased protein stability and/or expression of different VCAN isoforms that may play an important role in the secondary tumor cells in prostate carcinoma.

Keywords: Versican, TGF-beta, prostate cancer

Burak SONER, Eda AÇIKGÖZ, Silvia CAGGIA, Shafiq KHAN, Ayşegül TAŞKIRAN, Gülperi ÖKTEM. Different mRNA and Protein Expression of Versican in TGF-β1-treated Prostate Cancer Cells. Forbes J Med. 2022; 3(2): 197-202

Sorumlu Yazar: Burak SONER, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale