e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Çekirdekli Kırmızı Kan Hücre Sayısı Orta-Ağır Hipoksik İskemik Ensefalopati Tanısında Yararlı Olabilir mi? [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(3): 218-222 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.36035

Çekirdekli Kırmızı Kan Hücre Sayısı Orta-Ağır Hipoksik İskemik Ensefalopati Tanısında Yararlı Olabilir mi?

Burak CERAN, Sarkhan ELBAYİYEV, Fatma Nur SARI, Abdullah KURT, Evrim ALYAMAÇ DİZDAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Orta-ağır hipoksik iskemik ensefalopatili (HİE) yenidoğanlarda çekirdekli kırmızı kan hücre (ÇKKH) sayısının tanısal rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Ocak 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasında üçüncü basamak bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde orta-ağır HİE nedeniyle tedavi alan yenidoğanlar çalışmaya dahil edildi. Çalışma retrospektif kohort olarak dizayn edildi. Terapötik hipotermi tedavisi alan HİE’li yenidoğanlarda tedavi öncesinde ve sonrasında, kontrol grubu olarak sağlıklı yenidoğanlarda doğum anında ÇKKH sayıları, kan gazı, demografik ve klinik özellikleri kayıt altına alındı. Sağlıklı kontrol ve orta-ağır HİE olan grupların sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular: Kontrol grubunda 45 ve HİE grubunda 45 olmak üzere toplam 90 bebek çalışmaya dahil edildi. Orta-ağır HİE ve kontrol gruplarında sırasıyla ortalama gestasyon haftaları 38,4±1,8 ve 38±1,1 hafta, doğum ağırlıkları (DA) 3.164±539 gram ve 3.167±433 gramdı. Gestasyon haftası, DA, doğum şekli ve cinsiyetleri açısından gruplar benzerdi (p>0,05). HİE grubunda hipotermi öncesi ÇKKH sayısı, kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulundu (p=0,001). Hipotermi tedavisi sonrası HİE grubunda ÇKKH sayısı anlamlı olarak azaldı (p=0,001) ve kontrol grubu ile sonuçlar benzer bulundu. ROC analizlerinin sonucuna göre eğri altında kalan alan 0,983 olarak saptandı. %95 güven aralıkları HİE’yi öngörmede ÇKKH (x103/mm3) için maksimum duyarlılık ve özgüllük ile eşik değeri 0,63 olarak bulundu. HİE olup ÇKKH sayısı eşik değerin altında ve üstünde olanların amplitüd elektroensefalografi paternleri, kraniyal manyetik rezonans görüntülemede difüzyon kısıtlaması ve nöbet varlığı arasında bir ilişki bulunmadı.
Sonuç: Ulaşılması kolay ve hızlı sonuç veren bir test olan ÇKKH sayısı klinik pratikte de orta-ağır HİE tanısını desteklemek amacı ile kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Asfiksi, hipoksik iskemik ensefalopati, yenidoğan, çekirdekli kırmızı kan hücresi

Could Nucleated Red Blood Cell Count Be Useful in the Diagnosis of Moderate to Severe Hypoxic-ischemic Encephalopathy?

Burak CERAN, Sarkhan ELBAYİYEV, Fatma Nur SARI, Abdullah KURT, Evrim ALYAMAÇ DİZDAR
Department of Neonatology, Ankara City Hospital, University of Health Sciences, Ankara, TURKEY

Objective: We determined the diagnostic role of nucleated red blood cell (NRBC) count in neonates with moderate to severe hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE).
Methods: Newborns treated for moderate-to-severe HIE in a neonatal intensive care unit between January 2020 and January 2021 were included in the study. The study was designed as a retrospective cohort. NRBC counts, blood gas, and demographic and clinical characteristics were recorded before and after treatment in newborns with HIE who received therapeutic hypothermia treatment and in healthy newborns as a control group. The results of the healthy control and moderate-severe HIE groups were compared.
Results: A total of 90 infants, 45 in the control group and 45 in the HIE group, were included in the study. The groups were similar in terms of gestational week, birth weight, type of delivery and gender (p>0.05). The NRBC count before hypothermia was significantly higher in the HIE group than in the control group (p=0.001). After hypothermia treatment, NRBC count decreased significantly in the HIE group (p=0.001), and the results were similar in the control group. According to the results of the ROC analysis, the area under the curve was determined as 0.983. Maximum sensitivity and specificity and the threshold value for NRBC (x103/mm3) in predicting HIE was found to be 0.63 with 95% confidence intervals.
Conclusion: NRBC count, which is an easy and a fast test, can be used in clinical practice to support the diagnosis of moderate-severe HIE.

Keywords: Asphyxia, hypoxic ischemic encephalopathy, newborn, nucleated red blood cell

Burak CERAN, Sarkhan ELBAYİYEV, Fatma Nur SARI, Abdullah KURT, Evrim ALYAMAÇ DİZDAR. Could Nucleated Red Blood Cell Count Be Useful in the Diagnosis of Moderate to Severe Hypoxic-ischemic Encephalopathy?. Forbes J Med. 2022; 3(3): 218-222

Sorumlu Yazar: Burak CERAN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale