e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran ve Herhangi Bir Nedenle Proton Pompa İnhibitörü Kullanan Hastaların Tedavi Farkındalık Düzeyi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(3): 166-170 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.41736

Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran ve Herhangi Bir Nedenle Proton Pompa İnhibitörü Kullanan Hastaların Tedavi Farkındalık Düzeyi

Medine Çetin Erden1, Gülseren Pamuk2, Burak Erden3, Esra Meltem Koç2
1İzmir Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmir, Türkiye
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Proton pompası inhibitörleri (PPİ), dünyada en çok kullanılan ilaçlar arasında üçüncü sıradadır. İstenmeyen etkilerinin bilinmemesinden kaynaklı son yıllarda gereksiz kullanımında artış meydana gelmiştir. Çalışmanın amacı birinci basamakta hastaların PPİ kullanım durumlarını incelemek ve yan etki ve tedavi farkındalıklarını saptamaktır.
Yöntem: Çalışma tanımlayıcı kesitsel tiptedir. Katılımcılara 23 soruluk “PPİ tedavisi farkındalığının araştırılması anketi” uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 alınmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan 257 bireyin yaş ortalaması 58,09±15,92, %63,4’ü kadındı. Katılımcıların sadece %23,3’ünün PPİ’lerin yan etkisi konusunda bilgisi vardı. Herhangi bir ek hastalığı olanlarda, 6 ay ve üzerinde PPİ kullanım sıklığı daha fazla idi ve bu durum istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). İki yıldan fazla süredir PPİ kullananların %41,1’i daha önce hiç endoskopi yaptırmamıştı (p>0,05).
Sonuç: PPİ reçete eden hekimler, uzun süreli kullanılacaksa, mümkün olan en düşük dozda reçete etmelidirler. Hastaların uygunsuz uzun süreli PPİ kullanınımından kaçınmak için, periyodik kontrollerde hastalar iyi sorgulanmalı ve klinik seyir olumluysa “on-demand” yani talep tedavisi uygulanmalıdır. PPİ’lerini mümkün olan en düşük süre ve en uygun dozda kullanmak gerekmektedir. PPİ’lerin başlanmasına olduğu kadar, ilacın sonlandırılması açısından da standart kılavuzlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Proton pompası inhibitörleri, istenmeyen etkiler, birinci basamak

Awareness Level of Patients Using Proton Pump Inhibitor Applying to a Training Family Health Center

Medine Çetin Erden1, Gülseren Pamuk2, Burak Erden3, Esra Meltem Koç2
1İzmir County Health Department
2İzmir Katip Celeci University Medical School
3İzmir Katip Celeci University Atatürk Training And Research Hospital

Objective: Proton pump inhibitors (PPI) are the third most widely used drugs in the world. Due to the unknown side effects, there has been an increase in its unnecessary use in recent years. The aim of the study is to examine the PPI use status of patients in primary care and to determine their awareness of side effects and treatment.
Methods: The study is of descriptive cross-sectional type. “Investigation of PPI treatment awareness questionnaire” was applied to 257 people. The significance level was taken as p<0.05.
Results: The mean age of 257 individuals participating in the study was 58.09±15.92, 63.4% were female. Only 23.3% of the participants had knowledge of the side effects of PPIs. The frequency of PPI use for 6 months or more was higher in those with any comorbidity, and this was statistically significant (p<0.05). 41.1% of those using PPI for more than 2 years had never had an endoscopy before (p>0.05).
Conclusion: Physicians prescribing a PPI should prescribe the lowest dose possible if it is to be used longterm. In order to avoid inappropriate long-term use of PPIs, patients should be questioned well at periodic controls and if the clinical course is positive, on-demand treatment should be applied. It is necessary to use PPIs for the lowest time possible and at the most appropriate dose. It is thought that standard guidelines are needed in terms of discontinuing the drug as well as initiating PPIs.

Keywords: Proton pump inhibitors, adverse effects, primary care

Medine Çetin Erden, Gülseren Pamuk, Burak Erden, Esra Meltem Koç. Awareness Level of Patients Using Proton Pump Inhibitor Applying to a Training Family Health Center. Forbes J Med. 2021; 2(3): 166-170

Sorumlu Yazar: Medine Çetin Erden, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale