ISSN: 2717-9443 | e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Mide Karsinomlarında ETS ile İlişkili Genin Doku Ekspresyonu [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2020; 1(3): 90-95 | DOI: 10.5222/forbes.2020.43153

Mide Karsinomlarında ETS ile İlişkili Genin Doku Ekspresyonu

Sevil Sayhan1, Gulden Diniz2, Ismail Eren Birol3, Dudu Solakoglu Kahraman1, Bulent Calik4
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı
2İzmir Demokrasi Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı
3Karaman Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarı
4İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: ETS ile ilişkili gen (ERG), hem tümör invazyonunda hem de neovaskülarizasyonda rol oynayan eritroblast transformasyona spesifik (ETS) transkripsiyon faktör ailesinin bir üyesini kodlar. Bu retrospektif çalışmada, mide kanserinde ERG doku ekspresyonlarının klinik önemini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 172 primer mide kanserinden elde edilen dokularda ERG proteininin immünohistokimyasal boyama ile ekspresyonunu inceledik.

BULGULAR: ERG, normal vasküler endotelyumda eksprese edildi. Mide kanseri vakalarının % 9,9'unda (17/172) ERG boyaması pozitif olarak tanımlandı. Klinikopatolojik özellikler açısından, ERG ekspresyonu ile tümör invazyonu, lenf nodu metastazı, uzak organ metastazı, artan tümör evresi, lenfatik ve nöral invazyon arasında istatistiksel anlamlı ilişki gözlenmedi. Yaş, cinsiyet veya histopatolojik derecelendirmede de ERG ekspresyonu açısından önemli bir farklılık yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mide kanserlerinde ERT ekspresyonu histolojik prognostik göstergelerle ilişkili değildir.

Anahtar Kelimeler: Mide Karsinomları, ETS, ERG, prognostik kriterler

Tissue Expression of ETS-Related Gene in Gastric Carcinomas

Sevil Sayhan1, Gulden Diniz2, Ismail Eren Birol3, Dudu Solakoglu Kahraman1, Bulent Calik4
1Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Pathology Laboratory
2Izmir Democracy University, Pathology Department
3Karaman State Hospital, Pathology Laboratory, Karaman/ Turkey
4Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Surgery Clinics

INTRODUCTION: The ETS-related gene (ERG) encodes a member of the erythroblast transformation-specific (ETS) transcription factor family that has been implicated in both tumor invasion and neovascularization. In this retrospective study, we have aimed to investigate the clinical significance of ERG tissue expressions in gastric cancer.
METHODS: We examined the expression of ERG protein by immunohistochemical staining in tissue specimens harvested from 172 primary gastric cancer cases.
RESULTS: ERG was expressed in normal vascular endothelium. ERG staining was defined as positive in 9.9 % (17 /172) of gastric cancer cases. According to clinicopathological characteristics, statistically significant differences were not observed between ERG expression and tumor invasion, lymph node and distant metastases, increased tumor stage, histological lymphatic and neural invasion. There were no significant differences in age, gender, or histopathological grading as for ERG expression.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ERT expression in gastric cancers is not correlated with histological prognostic indicators.

Keywords: Gastric Carcinomas, ETS, ERG, prognostic criteria.

Sevil Sayhan, Gulden Diniz, Ismail Eren Birol, Dudu Solakoglu Kahraman, Bulent Calik. Tissue Expression of ETS-Related Gene in Gastric Carcinomas. Forbes J Med. 2020; 1(3): 90-95

Sorumlu Yazar: Gulden Diniz, Türkiye
LookUs & Online Makale