e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Meme Kanserli Kadınların Başa Çıkma Stilleri ile Fonksiyonel Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki: Sosyal Medya Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 203-211 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.43265

Meme Kanserli Kadınların Başa Çıkma Stilleri ile Fonksiyonel Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki: Sosyal Medya Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma

Pınar ZORBA BAHÇELİ1, Hacer KARAKAŞ2
1İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, İzmir

Amaç: Meme kanseri, kadınların yaşamlarında psikososyal sorunlar yaşamalarına neden olan ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyen önemli bir stresördür. Bu nedenle bu çalışmada meme kanserli kadınlarda başa çıkma stilleri ile fonksiyonel yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Kısa Başa Çıkma Envanteri ve Fonksiyonel Yaşam İndeksi-Kanser ile Mart-Ekim 2021 tarihleri arasında sosyal medya aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Meme Hastalıkları Derneği’ne aktif olarak kayıtlı ve sosyal medya hesabı olan 132 meme kanserli kadın oluşturmuştur.
Bulgular: Bu çalışmada kadınların yaş, gelir ve ailede aynı hastalığa sahip birey olma durumlarının, tanı alma sürelerinin ve mastektomi olma durumlarının başa çıkma stillerini etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte meme kanserli kadınların çalışma ve gelir durumu, bakımında yardımcı olan birey ve başka bir kronik hastalığa sahip olma durumlarının fonksiyonel yaşam kalitelerini de etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Başa çıkma stilleri ile yaşam kalitesi puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur.
Sonuç: Meme kanserli kadınların sorunlarıyla başa çıkma stratejileri geliştirmeleri ve fonksiyonel yaşam kalitelerini artırmaları desteklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, kadın, başa çıkma stili, yaşam kalitesi

Relationship Between Coping Styles and Functional Quality of Life in Women with Breast Cancer: A Social Media Based Cross-sectional Study

Pınar ZORBA BAHÇELİ1, Hacer KARAKAŞ2
1İzmir Bakırçay University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Research and Application Hospital, İzmir, Turkey

Objective: Breast cancer is an important stressor in women’s lives, causing them to experience psychosocial problems and negatively affecting their quality of life. Therefore, this study determined the relationship between coping styles and functional quality of life in women with breast cancer.
Methods: The data of this descriptive and cross-sectional study were collected between March and October 2021 with the Personal Information Form, Brief Cope Inventory and Functional Living Index-Cancer via social media. The sample of the study consisted of 132 women with breast cancer, who were actively registered with the Breast Diseases Association and had a social media account.
Results: This study determined that the age, income, having a family member with the same disease, the duration of diagnosis and the status of having a mastectomy affected the coping styles of women with breast cancer. Additionally, it was concluded that the employment and income status of women with breast cancer, having someone to help them in their care, and having another chronic disease affected their functional quality of life. It was found that there was no significant relationship between coping styles and quality of life mean scores.
Conclusion: Women with breast cancer can be supported in developing strategies to cope with their problems and increase their functional quality of life.

Keywords: Breast cancer, woman, coping style, quality of life

Pınar ZORBA BAHÇELİ, Hacer KARAKAŞ. Relationship Between Coping Styles and Functional Quality of Life in Women with Breast Cancer: A Social Media Based Cross-sectional Study. Forbes J Med. 2022; 3(2): 203-211

Sorumlu Yazar: Pınar ZORBA BAHÇELİ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale