e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran 35 Yaş ve Üzeri Hastaların Kanser Tarama Testleri Hakkında Bilgi ve Tutumları [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(1): 76-83 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.44227

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran 35 Yaş ve Üzeri Hastaların Kanser Tarama Testleri Hakkında Bilgi ve Tutumları

Muazzez ÖZSÖYLER1, Zeliha GÜZELÖZ ÇAPAR2, Murat Keser3
1Burdur Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Burdur, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Erken evrede tanı alan kanserlerin tedavisi ileri evre olgulara göre kolay ve az maliyetli olmaktadır ve hastaların yaşam kalitesine etkisi büyüktür. Bu çalışmada hastalarımızın kanser tarama testleri konusunda bilgi düzeyi ve tutumunu değerlendirmeyi sonuç olarak farkındalıklarını artırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmamıza, Aralık 2017-Ocak 2018 tarihlerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği polikliniklerine başvuran 35 yaş üzeri 230 kişi dahil edildi. Katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemiyle 32 sorudan oluşan anket uygulandı. Çalışmamız tanımlayıcı nitelikteydi. Verilerin analizinde Statistical Package for the Social Sciences 20.0 programı kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılanların %54’ü kadın, %87’si evli, %37,8’i ilkokul mezunu, %68,7’sinin gelir düzeyi orta, en sık 45-54 yaş grubundaydı. Çalışmaya katılanların %72,2’si kanser taramaları hakkında bilgisi olduğunu beyan etmiştir. %6,1’i düzenli aralıklarla kanser taramasını yaptırdığını ifade etmiştir. Çalışmaya katılan kadınların %31,8’i smear testini yaptırmıştır. Çalışmaya katılan kadınların %50,8’i kendi kendine meme muayenesini yaptığını belirtmiştir. Çalışmaya katılanların %10,0’ı gaitada gizli kan testini yaptırmış, %4,3’ü kolonoskopi yaptırmıştır.
Sonuç: Yaptığımız çalışmada katılımcıların büyük kısmının kanser tarama testleri hakkında bilgilerinin eksik olduğunu ve buna bağlı olarak da tarama yaptırma oranlarının düşük olduğunu tespit ettik. Risk gruplarının kanser tarama konusunda daha çok bilgilendirilmesi ve tarama testlerini yapmaları konusunda teşvik edilmeleri gerekmektedir. Bu konuda eğitimler düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kanser taramaları, bilgi düzeyi, eğitim

Knowledge and Attitudes About Cancer Screening Tests of 35 Years Old and Over Who Applied to Family Medicine Policlinic

Muazzez ÖZSÖYLER1, Zeliha GÜZELÖZ ÇAPAR2, Murat Keser3
1Burdur State Hospital, Family Medicine Specialist, Burdur, Turkey
2University of Health Sciences,İzmir Medical School, Tepecik Research And Training Hospital,Radiation Oncology Clinic,İzmir,Turkey
3University of Health Sciences,İzmir Medical School, Tepecik Research And Training Hospital,Medical Oncology Clinic,İzmir,Turkey

Objective: The treatment of cases diagnosed at the early stage is easier and less costly than advanced stage cases, and the effect on the quality of life of patients is great. In this study, we evaluated the level of knowledge and attitude of patients about cancer screening and, as a result, to increase their awareness.
Methods: The study included 230 people over 35 years of age who applied to University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital Family Physician outpatient clinics between December 2017 and January 2018. Participants used a face-to-face interview questionnaire consisting of 32 questions. Our study was descriptive. The Statistical Package for the Social Sciences 20.0 program was used in the analysis of the data.
Results: The average age of the participants, 54% were female, 87% were married, 37.8% were primary school graduates, 68.7% were middle income, and the age of 45-54 is the most common group. 72.2% of the participants stated that they had information about cancer screenings. 6.1% of those participating in the study stated that they regularly had cancer screening. 31.8% of womans had smear test. 50.8% of womans stated that they did the manual breast examination. 10.0% had fecal ocult blood testand 4.3% had colonoscopy.
Conclusion: In our study, we found that most of the participants were missing information about cancer screening tests, and we have found that the rate of consignment is low. Risk groups should be informed of more about cancer screening and encouraged to do screening tests. Training should be organized in this regard.

Keywords: Cancer screening, level of knowledge, treatment

Muazzez ÖZSÖYLER, Zeliha GÜZELÖZ ÇAPAR, Murat Keser. Knowledge and Attitudes About Cancer Screening Tests of 35 Years Old and Over Who Applied to Family Medicine Policlinic. Forbes J Med. 2023; 4(1): 76-83

Sorumlu Yazar: Murat Keser, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale