e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Çocuklardaki Akut Apandisit Tanısında Pediatrik Apandisit Skorlama Sistemi ve Ultrasonografinin Önemi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(3): 259-264 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.48378

Çocuklardaki Akut Apandisit Tanısında Pediatrik Apandisit Skorlama Sistemi ve Ultrasonografinin Önemi

Şule DEMİR1, Mehmet MERT2, Yağmur KÖKSAL YASİN3, Mehmet Onur KAHYA4, Orhan DEMİRTAŞ5
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Dörtyol İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Birimi, Hatay, Türkiye
4Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Aydın, Türkiye
5Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Aydın, Türkiye

Amaç: Akut karın ağrısı çocuk acil servislerine en sık başvuru sebeplerindendir ve bunlar içerisindeki en sık cerrahi nedeni akut apandisitler oluşturmaktadır. Çalışmamızda akut apandisit tanısında pediatrik apandisit skorlama sistemi ve karın ultrasonografisinin (USG) etkinliğinin saptanması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma 01.05.2020 ve 01.01.2021 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Çocuk acil servisine başvuran ve akut apandisit ön tanısı ile çocuk cerrahisi tarafından opere edilen hastalar çalışma evrenini oluşturmaktadır. Çalışma evreni 182 olgudan oluşmaktadır. Veriler retrospektif olarak hasta kayıtlarından toplanmıştır.
Bulgular: Olguların %64,8'i (118) erkekti. PAS için cut-off değer 7 alındığında sensivitesi %37,3 spesifitesi ise %75 olarak bulundu. USG'de apandisit bulgusu olanların (6,01±1,65) olmayanlara göre (4,46±1,19) PAS skoru daha yüksek bulunmuştur (p=0,001). Otuz sekiz hastaya abdominal tomografi çekilmiş, 27 olguda apandisit bulgusu saptanmıştır. Patoloji sonuçları incelendiğinde 17 olguda komplike apandisit mevcut iken, 8 olguda negatif apendektomi yapılmıştı.
Sonuç: Çocuklarda akut apandisit tanısında çeşitli skorlama sitemleri geliştirilmişitr. Pediatrik apandisit skorlama sistemi için farklı çalışmalarda farklı cut-off değerleri kullanılmıştır. Çalışmamızda literatüre göre PAS özgüllük ve duyarlılığının düşük saptanması nedeni ile görüntüleme sonuçları ile PAS arasındaki ilişki incelenmiştir. Tanı için PAS ve USG'nin birlikte kullanılmasının uygun olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, apandisit, çocuk, pediatrik apandisit skoru, skor

Importance of Pediatric Appendicitis Scoring System and Ultrasonography in the Diagnosis of Acute Appendicitis in Children

Şule DEMİR1, Mehmet MERT2, Yağmur KÖKSAL YASİN3, Mehmet Onur KAHYA4, Orhan DEMİRTAŞ5
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Dörtyol İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Birimi, Hatay, Türkiye
4Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Aydın, Türkiye
5Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Aydın, Türkiye

Objective: Acute abdominal pain is one of the most common reasons for applying to pediatric emergency services. Acute appendicitis is the most common cause of surgery for acute abdominal pain. In our study, we determined the effectiveness of the Pediatric Appendicitis Scoring System and abdominal ultrasonography (USG) in the diagnosis of acute appendicitis.
Methods: The study population consisted of patients who applied to the pediatric surgery service, were diagnosed with acute appendicitis, and underwent surgery. The files of the patients were retrospectively analyzed between 01.05.2020 and 01.01.2021, and data were obtained. The study population consisted of 182 patients.
Results: A total of 64.8% (n=118) of the cases were male. When the cut-off value was 7 for pediatric appendicitis score (PAS), the sensitivity was 37.3% and the specificity was 75%. The PAS score was found to be higher in those with appendicitis findings (6.01±1.65) on USG than in those without (4.46±1.19) (p=0.001). Abdominal tomography was performed in 38 patients, and appendicitis was detected in 27 patients. When the pathology results were examined, complicated appendicitis was detected in 17 cases, and negative appendectomy was performed in 8 cases.
Conclusion: Various scoring systems have been developed to diagnose acute appendicitis in children. For the PAS system, different cut-off values were used in different studies. In our study, the relationship between imaging results and PAS was examined because of the low specificity and sensitivity compared with the literature. it may be appropriate to use PAS and USG together for diagnosis.

Keywords: Abdominal pain, appendicitis, children, pediatric appendicitis score, score

Şule DEMİR, Mehmet MERT, Yağmur KÖKSAL YASİN, Mehmet Onur KAHYA, Orhan DEMİRTAŞ. Importance of Pediatric Appendicitis Scoring System and Ultrasonography in the Diagnosis of Acute Appendicitis in Children. Forbes J Med. 2023; 4(3): 259-264

Sorumlu Yazar: Şule DEMİR, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale