e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Kafa Travması Sonrasında Probiyotik Kullanımının İyileşmeye Etkisi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(1): 59-67 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.48658

Kafa Travması Sonrasında Probiyotik Kullanımının İyileşmeye Etkisi

Müge KARAKAYALI1, Erdoğan KOCAMAZ2, Şüheda ALPAY3, Tuna ÖNAL2, Mustafa ÖZTATLICI2, Rabia DURUŞMA2, Hasan Fehmi ÖZEL3, Mesut METE4, Necip KUTLU3, Mehmet İbrahim TUĞLU2
1İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
4Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Amaç: Barsak mikrobiyatası ile beyin arasında iki yönlü bir ilişki olup özellikle travmatik beyin hasarı (TBH) sonrası hasarda oksidatif stres ve enflamatuvar aşama önemli bir role sahiptir. Barsakta oluşan patoloji bu hasarın tedavisinde problem oluşturmaktadır. Probiyotikler (PB) bunu düzenleyerek oluşan oksidatif stres ve gliozisi azaltabilme potansiyelindedir. Bu çalışmada sıçan modelinde TBH oluşturulup PB için bu olası etki araştırıldı.
Yöntem: Erişkin sıçanlarda yüksekten ağırlık düşürme yöntemi ile TBH oluşturulup hergün uygulanmış PB etkisi incelendi. PB uygulaması için enfektif olmayan NBL Probiotic Gold preparatı içersindeki 2,5x109 Enterococcus faecium, 2,5x109 Lactobacillus acidophilus, 2,5x109 Lactobacillus rhamnosus, 2,5x109 Bifidobacterium longum, 2,5x109 Bifidobacterium bifidum bakterileri oral uygulandı. Oksidatif stres için endotelyal nitröz oksit sentetaz (eNOS), gliosiz için glial fibril asidik protein (GFAP) ve S100 ve enflamasyon için interlökin (IL)-10 İHK ile incelendi. Hasar HE için morfometrik skorlama ve immünohistokimya (İHK) için h-skor ile değerlendirildi.
Bulgular: TBH için PB ile anlamlı bir nöron korunmasının ve daha iyi iyileşmenin varlığı HE skorlamasında saptandı. Bu iyileşmenin artan IL6-10 ve azalan eNOS, GFAP ve S100 h-skor bulguları ile paralele olup daha etkin bir tedavinin oluşmasını sağladığı gözlendi.
Sonuç: Bu çalışmada, TBH için PB desteği ile oksidatif stres, gliosiz ve enflamasyonun azaldığı bulundu. Bu yolla nöron koruma ve iyileşmeyi hızlandırarak daha kaliteli bir tedaviyi sağladığı anlaşıldı. TBH hastalarda PB kullanımının zor ve maliyetli olan kaliteli iyileşmeyi destekleyeceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Travmatik beyin hasarı, probiyotik, oksidatif stres, enflamasyon, gliozis

Effect of Probiotics on the Traumatic Brain Injury

Müge KARAKAYALI1, Erdoğan KOCAMAZ2, Şüheda ALPAY3, Tuna ÖNAL2, Mustafa ÖZTATLICI2, Rabia DURUŞMA2, Hasan Fehmi ÖZEL3, Mesut METE4, Necip KUTLU3, Mehmet İbrahim TUĞLU2
1Medical Microbiology Department,Izmir Democracy University School of Medicine, Turkey
2Manisa Celal Bayar University School of Medicine Histology and Embryology Department/Turkey
3Manisa Celal Bayar University School of Medicine Physiology Department/Manisa/Turkey
4Celal Bayar University School of Medicine Neurosurgery Department /Turkey

Objective: There is a two way relationship between the gut microbiota and the brain. Oxidative stress and inflammation have important role in this damage of traumatic brain (TB). Pathologic alterations of intestine enviroment cause more problem for treatment of brain damage. Probiotics (PB) may potential to reduce oxidative stress and gliosis. In this study, experimental TB injury (TBI) was provided to examine this possible effect of PB.
Methods: Weight-drop method was used to produce TBI and the effect of daily PB application was examined. For PB application, non-infective NBL Probiotic Gold preparation 2.5x109 Enterococcus faecium, 2.5x109 Lactobacillus acidophilus, 2.5x109 Lactobacillus rhamnosus, 2.5x109 Bifidobacterium longum, 2.5x109 Bifidobacterium bifidum bacteria were administered orally. Oxidative stress was analyzed by endothelial nitric oxide synthase (eNOS), gliosis by glial fibrillary acidic protein (GFAP) and S100 and inflamation by IL-10 with IHC. Damage was assessed by scoring with HE staining and h-score of IHC.
Results: PB caused significant neuron protection and more healing according to HE scoring in TBI. This improvement was in parallel with increasing of h-score IL-10 and decreasing of eNOS, GFAP and S100 which provided better healing.
Conclusion: In this study, damage of TBI was treated with PB which caused decrase of oxidative stress, gliosis and inflamation. By this way, better neuron protection, faster healing and more treatment occured. This could be very important for patient with TBI which is diffucult and cost effective treatment.

Keywords: Traumatic brain injury, probiotic, oxidative stress, inflammation, gliosis

Müge KARAKAYALI, Erdoğan KOCAMAZ, Şüheda ALPAY, Tuna ÖNAL, Mustafa ÖZTATLICI, Rabia DURUŞMA, Hasan Fehmi ÖZEL, Mesut METE, Necip KUTLU, Mehmet İbrahim TUĞLU. Effect of Probiotics on the Traumatic Brain Injury. Forbes J Med. 2022; 3(1): 59-67

Sorumlu Yazar: Müge KARAKAYALI, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale