e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Otistik Belirtiler ile Başvuran Bir Limbik Ensefalit Olgusu [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(2): 123-126 | DOI: 10.5222/forbes.2021.49369

Otistik Belirtiler ile Başvuran Bir Limbik Ensefalit Olgusu

Gonca Özyurt1, Yusuf Öztürk2, Huseyin Burak Baykara3
1Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Bolu Abant İzzet Baysal Ünivesrisitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yaşamın ilk yıllarında normal gelişim gösteren iletişim, sosyal etkileşim becerileri ve motor davranış alanlarında gerileme ile karakterize olan çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu (ÇÇDB), DSM 5’te otizm spektrum bozukluğu olarak tanımlanan bir nöropsikiyatrik sendromdur. Otoimmun limbik ensefalit bellek güçlükleri, davranışsal sorunlar ya da temporal bölge nöbetleri gibi limbik sistem bulguları ile seyreder. Bu makalede, ÇÇDB bulgular ile başvuran, incelemeler sonunda otoimmun limbik ensefalit tanısı koyulan, IVIG tedavisi sonrası belirtilerinde gerileme olan 7 yaşında kız olgu bildirilmiştir. Limbik ensefalite bağlı otistik belirtiler klinikte çok ender görülebilecek bir durum olsa da özellikle akut ya da subakut başlayan otistik belirtiler ya da psikiyatrik belirtiler durumunda akılda tutulması gereken önemli bir nörolojik tanıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu, limbik ensefalit.

A Case, Who Applied with Autistic Symptoms, Diagnosed as Limbic Encephalitis

Gonca Özyurt1, Yusuf Öztürk2, Huseyin Burak Baykara3
1Katip Çelebi University Medical School Child and Adolescent Psychiatry Department
2Bolu Abant İzzet Baysal University Medical School Child and Adolescent Psychiatry Department
3Dokuz Eylül University Medical School Child and Adolescent Psychiatry Department

Childhood disintegrative disorder (CDD) is a neuropsychiatric syndrome characterized as autism spectrum disorder in DSM 5 which is described by regression in the areas of communication, social interaction skills and motor behavior that develop normally in the first years of life. Autoimmune limbic encephalitis occurs with clinical manifestations of limbic system involvement such as subacute memory malformation, various neuropsychiatric symptoms, behavioral disturbances, and temporal lobe seizures. In this paper; an 7-year-old girl who applied with CDD findings, and diagnosed with limbic encephalitis after physical examination with symptoms persisted after IVIG treatment, was reported. Although autistic symptoms due to limbic encephalitis may be rarely seen in the clinic, autistic symptoms that are particularly acute or subacute are important neurological diagnoses that should be kept in mind in the differential diagnosis of psychiatric patients.

Keywords: Childhood disintegrative disorder, autism spectrum disorder, limbic encephalitis.

Gonca Özyurt, Yusuf Öztürk, Huseyin Burak Baykara. A Case, Who Applied with Autistic Symptoms, Diagnosed as Limbic Encephalitis. Forbes J Med. 2021; 2(2): 123-126

Sorumlu Yazar: Gonca Özyurt, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale