e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
İlaca Duyarlı ve İlaç Dirençli Tüberkülozun Ayrımında Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin Önemi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 148-154 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.58672

İlaca Duyarlı ve İlaç Dirençli Tüberkülozun Ayrımında Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin Önemi

Yelda VAROL1, Onur KARAMAN1, Can BİÇMEN2
1Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Biyokimya Kliniği, İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yatarak tedavi edilen çok ilaca dirençli tüberküloz (MDR-TB) ve ilaca duyarlı TB (DS-TB) hastalarında sosyodemografik ve klinik özelliklerin önemini araştırmaktır.
Yöntem: 2010-2018 yılları arasında göğüs hastalıkları ve TB kliniğinde yatarak tedavi gören MDR-TB ve DS-TB hastalarının demografik, klinik, ilaç yan etki, tedavi etkinliği ve mortalite verilerinin retrospektif analizleri yapıldı.
Bulgular: %75,2’si erkek olan toplam 218 TB hastası çalışmaya alındı. MDR-TB ile DS-TB hastalarını karşılaştırdığımızda yaş, cinsiyet, medeni durum ve uyruk açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü (hepsi için p<0,05). İki grup arasında eğitim durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,007). Ayrıca meslek öyküsü açısından MDR-TB ve DS-TB grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede fark saptandı (p<0,001). MDR-TB hastaları, DS-TB hastalarına göre daha fazla nüks oranlarına sahipti (sırasıyla %42,2-11) ve yeni olgu sayısı DS-TB hastalarında istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazlaydı (%57,8-89). Ölen hasta sayısı MDR-TB hastalarında istatistiksel olarak daha yüksekti (p=0,045).
Sonuç: Bu çalışmada, ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan MDR-TB hastalarının ayırt edilmesinde klinik ve demografik özelliklerle birleştirilmiş hasta tipinin yardımcı olabileceğini gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, tedavi, ilaç duyarlı, çok ilaca dirençli tüberküloz

Using Sociodemographic and Clinical Characteristics to Distinguish Between Drug-sensitive and Drug-resistant Tuberculosis

Yelda VAROL1, Onur KARAMAN1, Can BİÇMEN2
1University of Health Sciences Turkey, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Microbiology, İzmir, Turkey

Objective: The purpose of this study was to investigate the significance of sociodemographic and clinical characteristics in multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) and drug-sensitive tuberculosis (DS-TB) patients treated in an inpatient tuberculosis clinic.
Methods: Retrospective analyzes of demographic, clinical, side effect, treatment effectiveness and mortality data were performed on MDR-TB and DS-TB patients diagnosed and treated in the chest disease and tuberculosis inpatient clinics hospitalized between 2010 and 2018. Results: There were a total of 218 tuberculosis patients, of whom 75.2% were males. When we compared the MDR-TB versus DS-TB patients, we found no statistically significant difference in terms of age, gender, marital status, and nationality (p<0.05 for all). There was a statistically significant difference in educational status between two groups (p=0.007). Also, occupational history was statistically significantly different between the MDR-TB and DS-TB population (p<0.001). MDR-TB patients had more recurrence rates than DS-TB patients (42.2-11%, respectively) and new cases were statistically significantly more in DS-TB patients (57.8-89%). The number of defeated patients was statistically higher in MDR-TB patients (p=0.045).
Conclusion: In this study, we showed that patient type combined with clinical and demographic features may help to distinguish MDR-TB patients, which is a public health problem in our country.

Keywords: Tuberculosis, treatment, drug-sensitive, multidrug-resistant tuberculosis

Yelda VAROL, Onur KARAMAN, Can BİÇMEN. Using Sociodemographic and Clinical Characteristics to Distinguish Between Drug-sensitive and Drug-resistant Tuberculosis. Forbes J Med. 2023; 4(2): 148-154

Sorumlu Yazar: Yelda VAROL, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale