e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Hastane İçi Transfer Güvenliği Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 145-151 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.62533

Hastane İçi Transfer Güvenliği Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması

Özlem SOYER ER1, Aliye OKGÜN ALCAN2
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
2İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı Hastane İçi Transfer Güvenliği Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmasıdır.
Yöntem: Metodolojik bir çalışmadır. Çalışmaya, Mayıs-Haziran 2021 tarihleri arasında 129 cerrahi yoğun bakım hemşiresi katıldı. Veriler çevrimiçi internet ortamında Sosyodemografik ve Mesleki özellikler Formu ile Hastane içi Transfer Güvenliği Ölçeği kullanılarak toplandı. Dil geçerliği sağlandıktan sonra veriler Kapsam Geçerlik İndeksi, Yarıya Bölme Yöntemi, Cronbach alfa katsayısı, Madde Toplam Puan Korelasyonu, Açıklayıcı Faktör Analizi değerleri ile analiz edildi.
Bulgular: Cerrahi yoğun bakım hemşirelerinin yaş ortalaması 28,8±6,8 yıl olup, %78,3’ü lisans mezunu ve %42,6’sı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışmaktadır. Ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksi 0,95 bulundu. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,93 olup yüksek güvenirlik derecesine sahip olduğu belirlendi. Yapılan açıklayıcı faktör analizinde özdeğeri biri aşan dört faktör elde edildi ve bu dört faktörün açıkladığı toplam varyans %63,59 olarak bulundu. Faktörler, kurum, araç ve teknolojiler, çevre ve ekip işbirliği olarak belirlendi. Cronbach alfa değerleri 0,73 ile 0,92 arasında bulundu.
Sonuç: Hastane İçi Transfer Güvenliği Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hastane, hasta güvenliği, hemşirelik, transfer

Adaptation of the Intrahospital Transport Safety Scale into Turkish

Özlem SOYER ER1, Aliye OKGÜN ALCAN2
1Surgical Nursing Department, Afyonkarahisar Health Sciences University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Nursing, University of Bakırçay, İzmir, Turkey

Objective: The aim of this study is to adapt the Intrahospital Transfer Safety Scale into Turkish.
Methods: It is a methodological study. One hundred twenty-nine surgical intensive care nurses participated in the study between May and June 2021. Data were collected online using the Sociodemographic and Occupational Characteristics Form and the Intrahospital Transfer Safety Scale. After the language validity was ensured, the data were analyzed with the Content Validity Index, Split Half Method, Cronbach alpha coefficient, Item Total Score Correlation, and Explanatory Factor Analysis values.
Results: The mean age of the surgical intensive care nurses is 28.8±6.8 years, 78.3% of them are undergraduate graduates and 42.6% of them work in the Anesthesiology and Reanimation Intensive Care Unit. The Content Validity Index of the scale was found to be 0.95. The Cronbach alpha coefficient of the scale was 0.93 and it was determined that it had a high degree of reliability. In the explanatory factor analysis, four factors with an eigenvalue exceeding one were obtained and the total variance explained by these four factors was found to be 63.59%. Factors were determined as organization, tools and technologies, environment and team collaboration. Cronbach’s alpha values were found to be between 0.73 and 0.92.
Conclusion: The Intrahospital Transfer Safety Scale was found to be a valid and reliable tool.

Keywords: Hospital, patient safety, nursing, transport

Özlem SOYER ER, Aliye OKGÜN ALCAN. Adaptation of the Intrahospital Transport Safety Scale into Turkish. Forbes J Med. 2022; 3(2): 145-151

Sorumlu Yazar: Özlem SOYER ER, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale