e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Hiperbarik Oksijenin Soğuk Saklamadaki Dokularda Hipoksik-iskemik Hasar Üzerine Etkisi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 160-164 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.75046

Hiperbarik Oksijenin Soğuk Saklamadaki Dokularda Hipoksik-iskemik Hasar Üzerine Etkisi

İbrahim ÖNCEL1, Selman KESİCİ2, Şeref Selçuk KILIÇ3, Saniye EKİNCİ3, Beril TALİM4, Benan BAYRAKCI2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri A.B.D, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım B.D.,Yaşam Desteği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi A.B.D, Ankara, Türkiye
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri A.B.D, Pediatric Patoloji Ünitesi, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada soğuk saklamadaki organlarda hipoksik-iskemik hasarı önlemede hiperbarik oksijenin (HBO) etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Beyaz erkek Yeni Zelanda tavşanlarının (n=6) visseral organları çıkarıldıktan sonra sağ böbrek (n=6), sağ akciğer (n=6), karaciğer sağ lobu (n=6) ve 3 hayvanın kalpleri HBO grubunda yer alırken sol böbrek (n=6), sol akciğer (n=6), karaciğer sol lobu (n=6) ve geri kalan hayvanların kalpleri (n=3) kontrol grubunda yer aldı. Eksizyon sonrası HBO grubundaki organlar 2 saat boyunca 2,5 ATA’da %100 oksijende bekletildi. Kontrol grubundakiler ise bu süre zarfında oda havasında tutuldu. Tüm dokular, deneyin sonuna kadar Wisconsin Üniversitesi (UW) çözeltisinde, 4 °C’de tutuldu. Doku kesitleri, çıkarıldıktan 2 saat sonra (T1, erken evre) ve her doku için belirlenmiş maksimum kabul edilebilir iskemik sürenin %125’inde (T2, geç evre) alındı. Histopatolojik değerlendirme semikantitatif skorlama sistemleri kullanılarak kör biçimde yapıldı ve skorlar HBO ve kontrol grupları arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: HBO grubunda akciğer ve böbreklerde doku hasarı hem erken hem de geç dönemlerde kontrollere kıyasla daha hafifti, ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Hem HBO hem de kontrol gruplarındaki kalp dokuları, T2’de iskemik hasar belirtileri gösterirken, karaciğer dokuları T1’den T2’ye belirgin değişim göstermedi.
Sonuç: Bu çalışmada edinilen sonuçlar, HBO’nun soğuk saklama sırasında özellikle akciğer ve böbrek dokuları üzerine etkisini belirlemek için daha büyük örneklemlerle ve klinik ortamlara uygulanabilir koşulları içeren ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijen, soğuk saklama, solid organ, transplantasyon, organ taşınması

Effect of Hyperbaric Oxygen on Hypoxic-ischemic Damage in Cold Preserved Tissues

İbrahim ÖNCEL1, Selman KESİCİ2, Şeref Selçuk KILIÇ3, Saniye EKİNCİ3, Beril TALİM4, Benan BAYRAKCI2
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Life Support Centre, Department of Pediatric Intensive Care, Ankara, Turkey
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara, Turkey
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Clinic of Pediatric Pathology, Ankara, Turkey

Objective: To assess the possible effect of hyperbaric oxygen (HBO) in preventing hypoxic-ischemic damage in cold-preserved organs.
Methods: Visceral organs of white male New Zealand rabbits (n=6) were removed and examined in two groups: right kidneys (n=6), right lungs (n=6), right lobe of livers (n=6) and the hearts of three animals constituted the HBO group and left kidneys (n=6), left lungs (n=6), left lobe of livers (n=6) and the hearts of the remaining animals (n=3) formed the control group. After excision, organs in the HBO group were immediately placed in 100% oxygen at 2.5 atmosphere absolute for 2 h while those in the control group were kept in room air during this period. All tissues were kept in University of Wisconsin (UW) solution, 4 °C, at the end of the experiment. Tissue sections were obtained at 2 h after removal (T1, early stage) and at 125% of the maximal acceptable ischemic time determined for each tissue (T2, late stage). Histopathological evaluation was made by blinded pathologists using semiquantitative scoring systems and scores were compared between the HBO and control groups.
Results: Tissue injury in the lungs and kidneys of the HBO group was milder compared to controls at both the early and late stages, but the difference was not statistically significant. Heart tissue in both the HBO and control groups demonstrated signs of ischemic injury at T2, while liver tissue did not change significantly from T1 to T2.
Conclusion: These preliminary results suggest that further studies with larger sample sizes, particularly involving lung and kidney tissue and conditions applicable to clinical settings, are needed to determine any effect of HBO during cold storage.

Keywords: Hyperbaric oxygen therapy, cold preservation, solid organ, transplantation, transportation

İbrahim ÖNCEL, Selman KESİCİ, Şeref Selçuk KILIÇ, Saniye EKİNCİ, Beril TALİM, Benan BAYRAKCI. Effect of Hyperbaric Oxygen on Hypoxic-ischemic Damage in Cold Preserved Tissues. Forbes J Med. 2022; 3(2): 160-164

Sorumlu Yazar: İbrahim ÖNCEL, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale