e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Pediatrik COVID-19 Olgularının Ebeveyn İstihdam Durumu ve Mesleki Özelliklerinin Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 134-140 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.76476

Pediatrik COVID-19 Olgularının Ebeveyn İstihdam Durumu ve Mesleki Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Ayşegül ELVAN-TÜZ1, Eda EYDURAN2, Eda KARADAĞ-ÖNCEL1, Yıldız EKEMEN-KELEŞ1, Aslıhan ŞAHİN1, Gülnihan ÜSTÜNDAĞ1, Selin TAŞAR1, Ahu KARA-AKSAY1, Dilek YILMAZ5, Sibel KIRAN4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
4İş Sağlığı Ve Güvenliği Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, Ankara, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) olan çocukların ve ebeveynlerinin epidemiyolojik özelliklerini, çalışma durumlarını ve mesleki özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Araştırma evrenini Ekim 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında hastanemize başvuran COVID-19 tanılı 300 çocuk olgu oluşturdu. Görüşmeler sırasında ebeveynlerin çalışma durumları, çalıştıkları sektör, meslek grupları, hane gelir düzeyleri, sağlık sigortası, COVID-19 harcamaları ve gelir puanları kaydedildi.
Bulgular: Olguların ortanca yaşları 156 [minimum-maksimum (min-maks): 7-216] aydı ve 157’si (%52,3) kızdı. Ebeveynler arasında 75 (%25) çalışan anne ve 254 (%84,7) baba bulunmaktaydı. Pandemi nedeniyle işsiz kalan 11 (%3,7) ebeveyn vardı. Ortalama hane geliri 3000 (min-maks: 0-25000) Türk lirası/361 (min-maks: 0-3012) ABD doları idi. Olguların 128’i (%42,7) COVID-19 nedeniyle harcanma yapmışlardı. Olgular COVID-19 harcama durumlarına göre karşılaştırıldığında, kadrolu çalışan babaların kadrosuz çalışan babalara göre COVID-19 ile ilgili harcamalarının daha fazla olduğu görüldü (p=0,019). Hane geliri puanı 0-5 olan katılımcıların, hane geliri puanı 6-10 olan katılımcılara göre COVID-19 nedeniyle daha az harcama yaptıkları görüldü (p=0,029).
Sonuç: Araştırmamızın evrenini, hane geliri düşük ve ağırlıklı olarak temel mesleklerde çalışan ailelerden oluşmaktadır. COVID-19 enfeksiyonu ile birlikte ailelerin üzerindeki ekonomik yükün artması dikkat çekicidir. Ayrıca pandemi döneminde iş kayıpları ve artan harcamalar nedeniyle ailelerin ekonomik olarak olumsuz etkilendiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, ebeveyn, iş sağlığı, hane geliri, harcama

Evaluation of Parental Employment Status and Occupational Characteristics of Pediatric COVID-19 Cases

Ayşegül ELVAN-TÜZ1, Eda EYDURAN2, Eda KARADAĞ-ÖNCEL1, Yıldız EKEMEN-KELEŞ1, Aslıhan ŞAHİN1, Gülnihan ÜSTÜNDAĞ1, Selin TAŞAR1, Ahu KARA-AKSAY1, Dilek YILMAZ5, Sibel KIRAN4
1University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Infectious Diseases, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İzmir, Turkey
3İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Infectious Diseases, İzmir, Turkey
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Institute of Public Health, Department of Occupational Health and Safety, Ankara, Turkey
5University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Infectious Diseases, İzmir, Turkey and İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Infectious Diseases, İzmir, Turkey

Objective: This study examines the epidemiological characteristics, employment status, and professional characteristics of children and their parents who had been diagnosed with Coronavirus disease-2019 (COVID-19).
Methods: The study population consisted of 300 children with COVID-19 who applied to our hospital between October 2020 and January 2021. During the interviews, the working status of the parents, the sector they work in, occupational groups, household income levels, health insurance, COVID-19 expenditures, and income scores were recorded.
Results: The median age of the cases was 156 [minimum-maximum (min-max): 7-216] months and 157 (52.3%) were girls. There were 75 (25%) working mothers and 254 (84.7%) fathers among the parents. There were 11 (3.7%) parents who were unemployed due to the pandemic. The median household income was 3000 (min-max: 0-25000) Turkish liras/361 (min-max: 0-3012) US dollars, and 128 cases (42.7%) spent due to COVID-19. When the cases were compared according to their COVID-19 spending status, it was seen that permanent working fathers had more expenditures related to COVID-19 than non-permanent fathers (p=0.019). Participants with a household income score of 0-5 were found to spend less due to COVID-19 than participants with a household income score of 6-10 (p=0.029).
Conclusion: The population of our study consists of families with low household income and predominantly working in basic occupations. It is noteworthy that the economic burden on families has increased with COVID-19 infection. Moreover, families are negatively affected economically due to job losses and increased expenditures during the pandemic period.

Keywords: COVID-19, parent, occupational health, household income, expenditure

Ayşegül ELVAN-TÜZ, Eda EYDURAN, Eda KARADAĞ-ÖNCEL, Yıldız EKEMEN-KELEŞ, Aslıhan ŞAHİN, Gülnihan ÜSTÜNDAĞ, Selin TAŞAR, Ahu KARA-AKSAY, Dilek YILMAZ, Sibel KIRAN. Evaluation of Parental Employment Status and Occupational Characteristics of Pediatric COVID-19 Cases. Forbes J Med. 2023; 4(2): 134-140

Sorumlu Yazar: Ayşegül ELVAN-TÜZ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale