e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Aort Elastikiyetinin Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(3): 273-278 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.82905

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Aort Elastikiyetinin Değerlendirilmesi

Mehmet Fatih DEVECİ1, Veli AKKURT1, Mehmet KESKİN2, Osman BAŞPINAR3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AnaBilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Tip 1 diyabetes mellituslu (DM) hastaların önde gelen ölüm nedenlerinden biri kardiyovasküler hastalıklar olup, ateroskleroz çocukluk döneminden itibaren başlayabilmektedir. Bu çalışmamızda; tip 1 DM tanısı ile takip edilen çocukların, aort elastikiyetini değerlendirip, sağlıklı çocuklarla karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmamıza en az 4 yıldır DM tanısı ile takipli 31 hasta ve 19 sağlıklı çocuk katıldı. Tüm bireylerin antropometrik ölçümleri ve demografik özellikleri alındı. Ekokardiyografik ölçümler, Doppler ve M-mode izlemleri ile aort çapı ile ilgili parametreler elde edilerek; aort gerilimi (strain), elastik modül, aort sertlik indeksi (stiffness index β) ve aortik genişleyebilme (distensibility) değerleri hesaplandı.
Bulgular: Antropometrik ölçümler ve demografik özellikler açısıdan benzer olan iki grubun, miyokardiyal performans indeksi, sistolik ve diyastolik fonksiyonu, elastik modül ve aort genişleyebilme değerleri benzerdi. Hasta grubunda aort gerilimi değerindeki azalma, aort sertlik indeksindeki artış; istatiksel olarak anlamlı saptandı (p<0,05). Glisemik kontrolü zayıf olan grubun, aortik sertlik indeksi ve elastik modül değerlerindeki fark istatiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).
Sonuç: Aort gerilimi azalması, aort sertliğinin artması gibi bulgular, tip 1 DM’li hastaların sistolik ve diyastolik fonksiyonu bozulmadan önce kardiyovasküler etkilenmenin çocukluk çağından başladığını göstermektedir. Arteriyel elastisiteyi korumak ve aterosklerozu önlemek için sıkı glikoz kontrolü sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabetes mellitus, aort elastikiyeti, aort gerilimi, ekokardiyografi

Evaluation of Aortic Elasticity in Children with Type 1 Diabetes Mellitus

Mehmet Fatih DEVECİ1, Veli AKKURT1, Mehmet KESKİN2, Osman BAŞPINAR3
1Department of Pediatrics, Gaziantep University School Of Medicine, Gaziantep, Turkey
2Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Gaziantep University School Of Medicine, Gaziantep, Turkey
3Division of Pediatric Cardiology, Department of Pediatrics, Gaziantep University School Of Medicine, Gaziantep, Turkey

Objective: Cardiovascular diseases are one of the prevalent death causes in patients with type 1 diabetes mellitus (DM), and atherosclerosis can begin in childhood. This study analyzed aortic elasticity of children with type 1 DM diagnosis and compare them with healthy children.
Methods: Thirty-one patients DM diagnosis for at least 4 years and 19 healthy children participated in the study. Anthropometric measurements and demographic characteristics of all individuals were obtained. The parameters related to aortic diameter by Doppler and M-mode monitoring were determined and used in aortic strain, elastic modulus, aortic stiffness index β and aortic distensibility calculations.
Results: The myocardial performance index, systolic and diastolic function, elastic modulus, aortic distensibility values of two groups with similar anthropometric measurements and demographic features were similar. In the patient group, decrease in aortic strain value and an increase in aortic stiffness index were found statistically significant (p<0.05). The difference in aortic stiffness index and elastic modulus values of the group with poor glycemic control was statistically significant (p<0.05).
Conclusion: This study indicates that cardiovascular involvement starts in childhood with findings such as decreased aortic strain and increased aortic stiffness before deteriorate systolic and diastolic functions of patients with type 1 DM. Strict glucose control should be maintained to preserve arterial elasticity and prevent atherosclerosis.

Keywords: Type 1 diabetes mellitus, aortic elasticity, aortic strain, echocardiography

Mehmet Fatih DEVECİ, Veli AKKURT, Mehmet KESKİN, Osman BAŞPINAR. Evaluation of Aortic Elasticity in Children with Type 1 Diabetes Mellitus. Forbes J Med. 2022; 3(3): 273-278

Sorumlu Yazar: Mehmet Fatih DEVECİ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale