e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Eskişehir İlindeki 15-19 Yaş Grubu Adölesanlarda Polikistik Over Sendromu Prevalansının Saptanarak, PKOS ve PKOS Benzeri Olgulardaki Omentin 1 Düzeylerinin Kontrol Gruplarına Göre Karşılaştırılması [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 141-147 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.85866

Eskişehir İlindeki 15-19 Yaş Grubu Adölesanlarda Polikistik Over Sendromu Prevalansının Saptanarak, PKOS ve PKOS Benzeri Olgulardaki Omentin 1 Düzeylerinin Kontrol Gruplarına Göre Karşılaştırılması

Derya BURKANKULU1, Hikmet HASSA2, Yunus AYDIN3
1Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Denizli Özel Sağlık Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Denizli, Türkiye

Amaç: Polikistik over (PKO) sendromu (PKOS) üreme çağındaki kadınlarda rastlanan en sık endokrinopatidir. Adölesanda kabul edilen tanı kriterlerine bağlı olarak insidans %8-26 arasında değişir. Bu çalışmanın amacı omentin 1’in PKOS’taki yeri ve bir tanı kriteri olup olamayacağını ortaya koymaya çalıştık.
Yöntem: Çalışmaya 15-19 yaş arası postmenarşiyal genç kızlar dahil edildi. Toplam katılımcı sayısı 1.556 idi. Altmış üç PKOS hastası, ultrasonografide PKO görüntüsü olan fakat klinik veya biyokimyasal hiperandrojenizm olmayan 41 hasta ultrasonografik PKO grubuna dahil edildi. PKOS tanısı almayan 159 hasta kontrol grubu olarak alındı.
Bulgular: Yapılan varyans analizinde PKOS’lu olguların kandaki APOB/A1 oranı normal olgulara göre daha yüksek bulunmuştur. Omentin 1 seviyesi ile serbest androjen indeksi, APO B/A1 oranı ve total testesteron düzeyi ile arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (r=0,174, p=0,030). Omentin 1 düzeyi PKOS’lu olgularda normal düzeyde olup ultrasonografik PKO’larda en yüksek düzeyde ve normal grupta en düşük saptanmıştır.
Sonuç: Omentin 1’in PKOS’ta insülin direnci başta olmak üzere daha çok metabolik sendrom ile ilişkilidir. Bu bağlamda, omentin 1 PKOS’un metabolik sendrom ayağında kendine daha çok yer bulmaktadır. Adölesanlarda hem henüz metabolik sendrom gelişmemiş olması hem de en azından bizim çalışma grubumuzda vücut kitle indeksi ortalamasının 22 kg/m2 olmasından ötürü PKOS tanısında omentin 1, iddia edildiği üzere düşük bir değer yerine yüksek bir sonuç elde edilmiştir. Bu durum henüz metabolik sendrom oluşmayan genç adölesanlarda bu testin tanı değeri olmadığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Omentin 1, PKOS, metabolik sendrom, insülin direnci

Determining the Prevalence of Polycystic Ovary Syndrome in 15-19 Age Group Adolescents in Eskişehir, Comparison of Omentin 1 Levels in PCOS and PCOS-Like Cases Compared to Control Groups

Derya BURKANKULU1, Hikmet HASSA2, Yunus AYDIN3
1Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital
2Eskisehir Osmangazi University
3Private Denizli Health Hospital

Objective: Polycystic ovary (PCO) syndrome (PCOS) is the most common endocrinopathy in women of reproductive age. The aim of this study was to reveal the place of omentin 1 in PCOS and whether it can be a diagnostic criterion.
Methods: Postmenarchal teenage girls aged 15-19 were included in the study. The total number of participants was 1.556. Sixty-three PCOS patients, 41 patients with PCO image on ultrasonography but no clinical or biochemical hyperandrogenism were included in the ultrasonographic PCO group. One hundred-fifty nine patients who were not diagnosed with PCOS were taken as the control group.
Results: A positive correlation was found between omentin 1 level and free androgen index, APO B/A1 ratio and total testosterone level (r=0.174, p=0.030). Omentin 1 level was at a normal level in cases with PCOS, and it was found to be highest in ultrasonographic PCOS and lowest in the normal group.
Conclusion: Omentin 1 is mostly associated with metabolic syndrome, especially insulin resistance in PCOS. In this context, omentin 1 finds its place more in the metabolic syndrome foot of PCOS. Omentin 1 was found to be high in the diagnosis of PCOS, rather than a low value, as claimed, because adolescents have not yet developed metabolic syndrome and, at least in our study group, the mean body mass index was 22 kg/m2. This situation reveals that this test has no diagnostic value in young adolescents who have not yet developed metabolic syndrome.

Keywords: Omentin 1, PCOS, metabolic syndrome, insulin resistance

Derya BURKANKULU, Hikmet HASSA, Yunus AYDIN. Determining the Prevalence of Polycystic Ovary Syndrome in 15-19 Age Group Adolescents in Eskişehir, Comparison of Omentin 1 Levels in PCOS and PCOS-Like Cases Compared to Control Groups. Forbes J Med. 2023; 4(2): 141-147

Sorumlu Yazar: Derya BURKANKULU, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale