e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine The Effect of the Ventrogluteal Injection Training on the Knowledge Levels and Preferences of Health Professionals [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2020; 1(2): 30-35 | DOI: 10.5222/forbes.2020.02997

The Effect of the Ventrogluteal Injection Training on the Knowledge Levels and Preferences of Health Professionals

Ahu Çırlak1, Nur Temiz2, Merve Başol3
1Guven Hospital, Department of Education and Research
2Guven Hospital, Outpatient Services Management, Ankara
3Abant Izzet Baysal University Department of Biostatistics, Faculty of Medicine

INTRODUCTION: This study is aimed to determine the effect of ventrogluteal injection training on the health professionals’ knowledge levels and preferences about the use of the ventroglu- teal region for intramuscular injections.
METHODS: The semi-experimental study was conducted as a pretest and post-test design. This study was performed at a private hospital between January and September 2018 with 81 health professionals. The data were collected with a questionnaire in line with the lit- erature. Participants were divided into two groups, after completion of questionnaire forms. Each group received 2 hours of in-service, and one-to-one theoretical and also practical training on models. After the training each participants’ level of proficiency on their ventrogluteal injections was evaluated with a form developed by the researchers. Six months later using the same questionnaire form their knowledge level and preferences on the use of ventrogluteal region for intramuscular injections were evaluated.
RESULTS: After the training, it was seen that the average number of correct answers about the information for the ventrogluteal region was increased. It was determined that 60.5% of the participants did not prefer to use the ventrogluteal region for injections before the
training, but this number was lowered to 29.6% after the training. In addition to this, the 27.5% who used the dorsogluteal region for injections before the training indicated that they would prefer the ventrogluteal region after the training.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that less than expected number of professionals chose the ventrogluteal region as the first preference for IM injection despite the fact that the par- ticipants gained the proficiency for IM injection on ventrogluteal region after the training.
As a result, it is recommended that in-service training should be given to health profes- sionals and they should be encouraged to use the ventrogluteal region for intramuscular injections during clinical practices.

Keywords: Intramuscular, injections, inservice training.

Ventrogluteal Enjeksiyona Yönelik Eğitimin Sağlık Çalışanlarının Bilgi Düzeyleri ve Tercihlerine Etkisi

Ahu Çırlak1, Nur Temiz2, Merve Başol3
1Güven Hastanesi, Eğitim ve Araştırma, Ankara
2Güven Hastanesi, Ayaktan Hasta Hizmetleri Yönetimi, Ankara
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoistatistik Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Ventrogluteal enjeksiyona yönelik verilen eğitimin sağlık çalışanlarının intramüsküler enjeksiyonda ventrogluteal bölgenin kullanımına yönelik bilgi düzeyleri ve tercihleri üzerine etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu yarı deneysel bir çalışma ön-test son test deseninde yürütülmüştür. Çalışma özel bir hastanede Ocak-Eylül 2018 tarihinde 81 sağlık çalışanı ile yapılmıştır. Veriler litera- tür doğrultusunda oluşturulan bir soru formu ile toplanmıştır. Katılımcılar, anket formunu doldurduktan sonra gruplara ayrılmıştır. Her gruba 2 saatlik sınıf içi teorik ve maket üzerin- de birebir uygulamalı eğitim verilmiştir. Eğitimden sonra katılımcıların ventrogluteal enjek- siyona ilişkin yetkinlikleri araştırmacılar tarafından hazırlanan bir form ile değerlendirilmiştir. Altı ay sonra aynı soru formu ile ventrogluteal bölgenin kullanımına yönelik bilgi düzeyleri ve tercihleri yine değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların eğitim sonrasında ventrogluteal bölgeye yönelik bilgi önermeleri 0ortalama doğru yanıt sayılarının arttığı görülmüştür. Eğitim öncesinde katılımcıların %60,5’inin ventrogluteal bölgeye enjeksiyon yapmadığı, eğitim sonrası ventrogluteal böl- geye enjeksiyon yapmayanların oranının %29,6’ya düştüğü belirlenmiştir. Eğitim öncesinde dorsagluteal bölgeyi tercih edenlerin %27,5’i eğitim sonrasında ventrogluteal bölgenin ilk tercih edecekleri bölge olduğunu belirtmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eğitim sonrası ventrogluteal bölgeye enjeksiyon yapmak için yetkinlik almalarına rağmen beklenenden daha az kişinin İM enjeksiyonda ventrogluteal bölgeyi ilk tercih olarak seçtiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim verilmesi ve klinik uygulamalar sırasında ventrogluteal bölgeyi intramüsküler enjeksiyonlar için kullanmaları teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İntramüsküler, enjeksiyonlar, hizmet içi eğitim

Ahu Çırlak, Nur Temiz, Merve Başol. The Effect of the Ventrogluteal Injection Training on the Knowledge Levels and Preferences of Health Professionals. Forbes J Med. 2020; 1(2): 30-35

Corresponding Author: Ahu Çırlak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish