e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Less Invasive Surfactant Applications in Newborns [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(1): 10-17 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.41636

Less Invasive Surfactant Applications in Newborns

Sadık YURTTUTAN1, Mehmet Yekta ÖNCEL2, Ramazan ÖZDEMİR3
1Kahramanmaraş Sütçü Imam University Medical Faculty, Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology, Kahramanmaraş, Turkey
2Katip Çelebi University Medical Faculty, Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology, İzmir, Turkey
3Inonu University Medical Faculty, Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology, Malatya, Turkey

Respiratory distress syndrome is the most significant cause of respiratory distress in premature infants, and its treatment with exogenous surfactant has reshaped infant care, providing a longer life expectancy for early-born neonates. In addition, with the higher survival rate of extremely premature infants, more cases of bronchopulmonary dysplasia (BPD) and prolonged mechanical ventilation are being observed. In recent years, it has been reported that favoring non-invasive methods of ventilation along with minimally invasive methods of surfactant administration has positive effects against the development of BPD and other premature morbidities. In this article, we aim to discuss several subjects regarding the use of minimally invasive surfactant.

Keywords: Preterm, RDS, minimally invasive surfactant

Yenidoğan Bebeklerde Minimal-İnvaziv Sürfaktan Uygulamaları

Sadık YURTTUTAN1, Mehmet Yekta ÖNCEL2, Ramazan ÖZDEMİR3
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

Prematüre bebeklerin en önemli solunum sıkıntısı nedeni olan respiratuvar distres sendromu tedavisinde eksojen sürfaktan kullanımı, prematüre bebek bakım pratiğini değiştirmiş ve erken haftalarda doğan bebeklerin daha çok yaşamasına olanak sağlamıştır. Bununla beraber çok küçük haftalarda doğan bebeklerin yaşatılması; uzamış mekanik ventilasyon desteği ile beraber bronkopulmoner displazi (BPD) tablosunu karşımıza daha çok çıkarmıştır. Son yıllarda invaziv olmayan ventilasyon desteği kullanımının tercih edilmesinin yanında sürfaktan tedavisinin de minimal invaziv yolla verilmesinin BPD ve diğer prematüre morbiditelerinin gelişimi üzerine olumlu etkileri bildirilmektedir. Makalemizde, minimal invaziv sürfaktan kullanımına dair hususların tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Preterm, RDS, minimal invaziv sürfaktan

Sadık YURTTUTAN, Mehmet Yekta ÖNCEL, Ramazan ÖZDEMİR. Less Invasive Surfactant Applications in Newborns. Forbes J Med. 2022; 3(1): 10-17

Corresponding Author: Sadık YURTTUTAN, Türkiye
Manuscript Language: Turkish