e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Castleman’s Disease: Due to a Rare Intraabdominal Location [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(1): 49-53 | DOI: 10.5222/forbes.2021.66376

Castleman’s Disease: Due to a Rare Intraabdominal Location

Mehmet Cihan Karacaoğlu1, Nursel Yurttutan1, Betül Kızıldağ1, Turgay Kara1, Sezen Koçarslan2
1Kahramanmaraş Sütçüimam Univesity, Department of Radiology
2Kahramanmaraş Sütçüimam Univesity, Department of Pathology

Castleman disease (CD) is a rare benign disease with unknown etiology. It is also called angiofollicular lymph node hyperplasia, giant lymph node hyperplasia, lymph node hamartoma, benign giant lymphoma. Histologically, it is classified as hyaline vascular and plasma cell variant, but rarely features of two types can coexist. Most of the cases with unisentric disease are hyaline vascular and most of the cases with multicentric disease are in plasma cell histological type. Although it is frequently located in thorax, it can be found throughout the body. Salivary glands, lungs, pancreas, larynx, parotid gland, meninges, and even limb muscles can be affected as extralymphatic spread. Since it is localized in the middle and anterior mediastinum in the thorax, it should be differentiated from mediastinal autoimmune and neoplastic diseases. In this case report, we aimed to present the radiological findings of a CD case with a rare intraabdominal location.

Keywords: Castleman Disease, computed tomography, lymph nodes, lymphoma

Castleman Hastalığı: Nadir Intraabdominal Yerleşim Nedeniyle

Mehmet Cihan Karacaoğlu1, Nursel Yurttutan1, Betül Kızıldağ1, Turgay Kara1, Sezen Koçarslan2
1Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, Radyoloji AD
2Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, Patoloji AD

Castleman hastalığı (CH), etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ve nadir görülen benign bir hastalıktır. Anjiyofoliküler lenf nodu hiperplazisi, dev lenf nodu hiperplazisi, lenf nodu hamartomu, benign giant lenfoma olarak da adlandırılır. Histolojik olarak hyalin vasküler ve plazma hücreli varyant olarak sınıflandırılır ancak nadiren iki tipe ait özellikler bir arada bulunabilir. Unisentrik hastalığı olan olguların çoğu hyalin vasküler, multisentrik hastalığı olan olguların çoğu ise plazma hücreli histolojik tipindedir.
Sıklıkla toraksta yerleşim göstermekle beraber tüm vücutta bulunabilir. Tükrük bezleri, akciğer, pankreas, larinks, parotis bezi, meninksler hatta ekstremite kasları ekstralenfatik olarak tutulabilir. Toraksta genellikle orta ve ön mediastende lokalizedir. Mediastinal otoimmün ve neoplastik hastalıklardan ayırt edilmesi gerekir. Burada, nadir bir yerleşim yeri olan intraabdominal yerleşimli CH olgusunun radyolojik bulgularının sunulması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Casteman Hastalığı, bilgisayarlı tomografi, lenf nodları, lenfoma

Mehmet Cihan Karacaoğlu, Nursel Yurttutan, Betül Kızıldağ, Turgay Kara, Sezen Koçarslan. Castleman’s Disease: Due to a Rare Intraabdominal Location. Forbes J Med. 2021; 2(1): 49-53

Corresponding Author: Nursel Yurttutan, Türkiye
Manuscript Language: English