e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Impact of Reducing Irritative Symptoms in Non-Muscle Invasive Bladder Cancer During BCG Instillation: A Pilot Study [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2020; 1(3): 84-89 | DOI: 10.5222/forbes.2020.69775

Impact of Reducing Irritative Symptoms in Non-Muscle Invasive Bladder Cancer During BCG Instillation: A Pilot Study

Osman Köse1, Yigit Akin1, Hakan Gülmez2, Erhan Ates3, Sacit Nuri Gorgel1, Serkan Özcan1, Bulent Kati4, Yüksel Yılmaz1
1Department of Urology Izmir Katip Celebi University School of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of Family Medicine, Izmir Democracy University School of Medicine, Izmir Turkey
3Department of Urology Adnan Menderes University School of Medicine, Aydin, Turkey
4Department of Urology Harran University School of Medicine, Sanliurfa, Turkey

INTRODUCTION: We evaluated use of anticholinergics, mirabegron, and combination of anticholinergics with mirabegron during Bacillus Calmette-Guérin (BCG) instillation for reducing irritative symptoms in patients with non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC).
METHODS: Prospectively recorded data of NMIBC patients receiving BCG were retrospectively evaluated between August 2015 and April 2019. Patients with low-grade T1 solitary papillary lesions <4 cm were included in the study. Validated questionnaires (OAB-V8) for irritative symptoms adapted to Turkish language, and QoL index forms were filled out by the study participants. OAB-V8 scores of ≥8 were considered as an indication to start medical treatment for irritative symptoms. Groups were formed according to daily used anticholinergic drugs and combinations as follows: Group 1, tolterodine; Group 2, solifenacin 5mg; Group 3, mirabegron, and Group 4, mirabegron with solifenacin 5 mg.
RESULTS: Mean follow- up period was 20.4±6.8 months. There were 132 patients [110 men (83%) and 22 (17%) women] with irritative symptoms and NMIBC. Mean age of the study population was 59.7±12.4 years. The OAB-V8 scores and QoL indexes significantly improved with all drugs. However, in subgroup analyses, Group 4 provided the most dramatic improvement in OAB-V8 and QoL index scores (P=0.02 for both). The longest in time to micturition was recorded in Group 4 (P=0.04). Tumour recurrence was similar for groups 12 months after BCG instillation (P=0.9), however the least recurrence was observed in Group 4.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Combination of solifecacin and mirabegron can reduce irritative symptoms, improve QoL, and prolong time to micturition, during BCG instillation in selected NMIBC patients. This combination may also decrease recurrence rates in this patient population.

Keywords: Anticholinergic, Bacillus Calmette-Guerin, bladder cancer, irritative symptoms, quality of life.

Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde BCG Verilmesi Sırasında İrritatif Semptomların Azaltılmasının Önemi: Bir Pilot Çalışma

Osman Köse1, Yigit Akin1, Hakan Gülmez2, Erhan Ates3, Sacit Nuri Gorgel1, Serkan Özcan1, Bulent Kati4, Yüksel Yılmaz1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Izmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İzmir
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kas invaziv olmayan mesane kanseri (KİOMK) hastalarında Bacillus Calmette-Guerin (BCG) uygulaması sırasında irritatif semptomları azaltmak için kullanılan antikolinerjik, mirabegron ve antikolinerjik ile mirabegron kombinasyonunun değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağustos 2015 ile Nisan 2019 arasında BCG alan KİOMK hastalarının prospektif olarak kaydedilen verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Sadece 4 cm’den küçük soliter papiller lezyonu olan düşük dereceli T1 dahil etme kriterleriydi. Dilimize uyarlanmış aşırı aktif mesane versiyon-8 (OAB-V8) formu ve hayat kalite (QoL) indeksi formları irritatif semptomlar için dolduruldu. OAB-V8 skoru ≥8 olması halinde, irritatif semptomlar için tedaviye başlama endikasyonu olarak kabul edildi. Gruplar günlük pratikte kullandıkları antikolinerjik ilaçlara ve kombinasyona göre Grup 1 tolterodin, Grup 2 solifenasin 5 mg, Grup 3 mirabegron ve Grup 4 solifenasin 5 mg mirabegron kullanacak şekilde oluşturuldu.
BULGULAR: Ortalama takip süresi 20,4±6,8 aydı. İrritatif semptomlar ve KİOMK olan 132 hasta [110 erkek (%83) ve 22 (%17) kadın] vardı. Ortalama yaş 59,7±12,4 yıldı. OAB-V8 skorları ve QoL indeksleri tüm ilaçlarla önemli ölçüde iyileşti. Bununla birlikte, alt grup analizlerinde, Grup 4, OAB-V8 ve QoL indeks puanlarında en fazla iyileşmeyi sağladı (her ikisi için P=0,02). İşeme zamanı en uzun Grup 4’te kaydedildi (P=0,04). Tümör rekürrensi BCG uygulamasından 12 ay sonra gruplar için benzerdi (P=0,9), ancak en az nüks Grup 4’teydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Solifecacin ve mirabegron’un kombinasyonu, seçilmiş KİOMK hastalarında BCG aşılama sırasında tahriş edici semptomları azaltabilir, QoL geliştirebilir ve işemeye kadar olan süreyi uzatabilir. Bu aynı zamanda bu hasta popülasyonunda nüksü azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Antikolinerjik, Bacillus Calmette-Guerin, mesane kanseri, tahriş edici semptomlar, yaşam kalitesi.

Osman Köse, Yigit Akin, Hakan Gülmez, Erhan Ates, Sacit Nuri Gorgel, Serkan Özcan, Bulent Kati, Yüksel Yılmaz. Impact of Reducing Irritative Symptoms in Non-Muscle Invasive Bladder Cancer During BCG Instillation: A Pilot Study. Forbes J Med. 2020; 1(3): 84-89

Corresponding Author: Yigit Akin, Türkiye
Manuscript Language: English