e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Conceiving During the COVID-19 Pandemic: Assessing Quality of Life and Perceived Stress Status [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(1): 24-31 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.83007

Conceiving During the COVID-19 Pandemic: Assessing Quality of Life and Perceived Stress Status

Serpil ÇETİN1, Gürkan KARADAĞ2
1İzmir Bakırçay University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Emergency; İzmir Bakırçay University Graduate School of Education, Internal Medicine Nursing, İzmir, Turkey

Objective: This descriptive and cross-sectional study was conducted online to determine the quality of life and stress level experienced by pregnant women during the Coronavirus disease-2019 pandemic.
Methods: The sample of the study consisted of 189 pregnant women. Personal Information Form, Perceived Stress Scale (PSS) and SF-36 Quality of Life Scale were used to collect data. The data were collected through the social media groups created by the pregnant women after obtaining permission from the group administrators.
Results: It was found in the study that the variables affecting the PSS score were especially age and the region of residence and the changes in other socio-demographic findings, obstetric characteristics and income did not make a significant difference in the PSS score.
Conclusion: The study emphasized the importance of investigating the effects of socio-demographic, socio-economic, and obstetric variables on quality of life and perceived stress level.

Keywords: COVID-19, pregnancy, perceived stress, quality of life

COVID-19 Pandemi Döneminde Gebe Olmak: Yaşam Kalitesi ve Algıladıkları Stres Durumunun Değerlendirilmesi

Serpil ÇETİN1, Gürkan KARADAĞ2
1İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Ad., İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Servis Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, Koronavirüs hastalığı-2019 pandemi döneminde gebelerin yaşadığı yaşam kalitesi ve stres düzeyinin belirlenmesi amacıyla çevrimiçi ortamda yürütüldü.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini 18 yaşından büyük, yüksek riskli gebe olmayan, aktif gebeliği bulunan, Türkçe okuma yazma bilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden gebeler arasından, 189 gebe oluşturdu. Verilerin toplanmasında Birey Tanıma Formu, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ve SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanıldı. Veriler gebelerin oluşturduğu sosyal medya grupları aracılığıyla grup yöneticilerinden izin alındıktan sonra toplandı.
Bulgular: Çalışmada ASÖ puanını etkileyen değişkenlerin özellikle yaş ve yaşanılan bölge olduğu, diğer sosyo-demografik bulgular ile obstetrik özellikler ve gelir durumundaki değişikliğin ASÖ puanında anlamlı bir fark yaratmadığı görüldü.
Sonuç: Çalışma sonucunda bulguların, sosyo-demografik, sosyo-ekonomik ve obstetrik değişkenlerin yaşam kalitesine ve algılanan stres düzeyine etkisinin incelenmesinin önemi vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, gebelik, algılanan stres, yaşam kalitesi

Serpil ÇETİN, Gürkan KARADAĞ. Conceiving During the COVID-19 Pandemic: Assessing Quality of Life and Perceived Stress Status. Forbes J Med. 2022; 3(1): 24-31

Corresponding Author: Serpil ÇETİN, Türkiye
Manuscript Language: English