e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Computed Tomographic Scanning Evaluation Of The Patients With Head Trauma [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2020; 1(1): 1-4 | DOI: 10.5222/forbes.2020.87587

Computed Tomographic Scanning Evaluation Of The Patients With Head Trauma

Burcu Tanay Demirdöven, Erkan Güvenç, Mustafa Küçük, Mebrure Evnur Uyar
Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Emergency Department

INTRODUCTION: Head trauma is the most common cause of traumatic death between the ages 1 and 44 and especially among 15-24 year- old males. Most frequent causes of head trauma are car accidents, sports injuries, work accidents, assaults, and terrorism. When classification is based on Glasgow Coma Scale head injuries are divided into 3 groups as minimal-minor, mild and severe head traumas. The most important points in the early diagnosis, and treatment of the patient with head trauma are detailed anamnesis, physical, neurological, and radiological examination.Diagnostic evaluation of patients with head trauma has been a great problem for physicians for years. Introduction of brain CT into medical practice has created revolution in this field. Brain CT is a diagnostic tool for the evaluation of traumatic brain injuries, because it has a rapid acquisition time, it is universally available, easy to interpret, and reliable.
METHODS: The cases brought to the Emergency Medicine Clinic due to head trauma and underwent brain CT in June 2015 were included in our study. The data of the patients were evaluated retrospectively. For this purpose, emergency service files, hospitalization files and records entered into the hospital automation system with ICD-10 codes were analyzed.
RESULTS: A total of 353 patients with head trauma applied to our emergency department between the specified dates, and 177 of these patients had undergone brain CT. The female/male ratio of these patients was 40/64 and the most common application was in the 18-59 age group. According to the brain CT results, 89 patients did not have any pathological findings, while indicated number of patients had atrophy (n=8), intracranial hemorrhage (n=2), contusion (n=2), subdural hematoma (n=1), hydrocephalus (n=1) and chronic ischemia (n=1).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the benefit of using online technology in interpreting tomography of patients who admitted to emergency department with head trauma and underwent brain CT during off-hours was emphasized.

Keywords: Head Trauma, Computed tomography, Emergency Service

Acil Servise Başvuran Kafa Travmalı Hastaların Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi

Burcu Tanay Demirdöven, Erkan Güvenç, Mustafa Küçük, Mebrure Evnur Uyar
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Kafa travmaları 1 - 44 yaşları arasında travmatik ölümlerin en sık nedenidir. On beş - yirmi dört arası yaşlarda ve erkeklerde daha sıktır. Kafa travmalarının en sık nedenleri; trafik kazaları, düşmeler, spor yaralanmaları, iş kazaları, darp ve terör yaralanmalarıdır. Glaskow Koma Skalasına elde edilen skora ile sınıflandırma yapıldığında; kafa travmaları hafif-minör, orta ve ağır-şiddetli kafa travması olarak ayrılır. Kafa travması nedeni ile başvuran; hastada ayrıntılı bir anamnez, detaylı fizik muayene, nörolojik muayene ve radyolojik inceleme ile erken tanı koyup tedavi etmek için önemlidir.
Kafa travmalı hastaların tanısal olarak değerlendirilmeleri yıllar boyunca hekimler için bir sorun olmuştur. Bilgisayarlı Beyin Tomografisinin (BBT) tıp pratiğine girmesi bu alanda bir devrim yaratmıştır. BBT taraması travmatik beyin hasarlarını değerlendirmede tercih edilen tanısal araçtır, çünkü hızlı elde çekim süresine sahip, evrensel uygulanabilir, yorumlaması kolay ve güvenilirdir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2015 ayında acil tıp kliniğine kafa travması nedeni ile getirilen ve BBT çekilen olgular çalışmamıza dahil edildi. Hastaların verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Bu amaçla hastaların acil servis dosyaları, yatış dosyaları ve hastane otomasyon sistemine ICD 10 kodlarıile girilen kayıtları incelendi.
BULGULAR: Acil servisimize belirtilen tarihler arasında 353 kafa travmalı hasta müracaat etmiştir. Bu hastalardan 177 kadarına BBT çekilmiştir. Bu hastaların kadın/erkek oranı 40/64 olup, en sık başvuru 18-59 yaş grubundadır. BBT sonuçlarına göre 89 hastada herhangi bir bulgu olmazken 8 hastada atrofi, 2 hastada intrakraniyal hemoraji, 2 hastada kontüzyon, 1 hastada subdural hematom, 1 hastada hidrosefali ve 1 hastada kronik iskemi belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, acil servisimize mesai dışı saatlerde kafa travması ile başvuran ve BBT çekilen hastaların tomografi yorumlanmasında online teknolojiden yararlanmanın yararı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kafa Travması, Bilgisayarlı Tomografisi, Acil Servis

Burcu Tanay Demirdöven, Erkan Güvenç, Mustafa Küçük, Mebrure Evnur Uyar. Computed Tomographic Scanning Evaluation Of The Patients With Head Trauma. Forbes J Med. 2020; 1(1): 1-4

Corresponding Author: Burcu Tanay Demirdöven, Türkiye
Manuscript Language: Turkish