e-ISSN: 2757-5241
Bethesda Raporlama Sistemine Göre Malign Sitoloji, Malignite Açısından Kuşkulu ve Foliküler Neoplazi Olan Tiroid Nodüllerinin Sonografik Özelliklerinin TIRADS ile Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2024; 5(1): 59-64 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2024.76588

Bethesda Raporlama Sistemine Göre Malign Sitoloji, Malignite Açısından Kuşkulu ve Foliküler Neoplazi Olan Tiroid Nodüllerinin Sonografik Özelliklerinin TIRADS ile Değerlendirilmesi

Hülya ÇETİN TUNÇEZ1, Ahmet BOZER1, Merve SANAĞ1, Asuman ARGON2
1İzmir Şehir Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Şehir Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Tiroid nodülleri oldukça yaygın olup prevalansı toplumda %19-68’dir. Tanıda altın standart ince iğne aspirasyon sitolojisidir (İİAS). Çalışmamızda Bethesda Tiroid Sitopatolojisini Raporlama Sistemine (BTSRS) göre IV, V, VI (malign sitoloji, malignite kuşkulu sitoloji (MS-MKS) ve foliküler neoplazi (FN) olan tiroid nodüllerinin sonografik özelliklerini inceledik. Amerikan Radyologlar Koleji’nin (ACR) Tiroid Görüntüleme Raporlama ve Veri Sistemi (TIRADS) sınıflandırması ile korelasyonunu değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: 2019 ile 2023 tarihleri arasında İİAS sonuçları BTSRS’ye göre IV, V, VI saptanan 198 nodülün ultrason (US) özellikleri retrospektif olarak incelendi. ACR-TIRADS kategorizasyonuna göre 1 ila 5 arasında sınıflandırıldı. İİAS sonucu tanısal olmayan sitoloji, benign sitoloji ve önemi belirsiz atipi saptanan nodüller çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Yüz doksan sekiz nodülden 153’ü MS-MKS, 45’i FN grubundaydı. Kadın/erkek oranı; 155/43 ve yaş ortalaması 48,8±13,1’di. Nodüllerin ortalama boyutu 18,7 mm idi (minimum: 6 mm, maksimum: 66 mm). FN grubunda boyut ortalaması 21,2±9,2 mm, MS-MKS grubunda 18±9,3 mm saptandı. FN grubunda nodül boyutu istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,013). Nodüllerin 16’sı (%8) TR 2, 33’ü (%16) TR 3, 113’ü (%57) TR 4, 36’sı (%19) TR 5 grupta idi. MS-MKS grubunda TIRADS skoru daha yüksek bulundu (p=0,041). FN grubunun %93’ü, MS-MKS grubunun %92’si tek nodül zeminindeydi. Diğer verilerde her iki grubun karşılaştırmasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç: TIRADS raporlama sistemi tiroid nodüllerinin malignite potansiyelinin belirlenmesi ve gereksiz biyopsilerin önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır. Tek nodül varlığı malignite açısından anlamlı bir bulgu olabilir. Ayrıca foliküler tiroid karsinomunun US özelliklerinin tipik TIRADS kriterlerinden farklı olabileceği ve papiller tiroid karsinomundan ayrımda boyutun anlamlı bir bulgu olduğu akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tiroid nodü, lü, TIRADS, Bethesda, ince iğne aspirasyon sitolojisi

Evaluation of Sonographic Features with TIRADS of Malignant Cytology, Suspicious for Malignancy, and Follicular Neoplasm Thyroid Nodules According to the Bethesda Reporting System

Hülya ÇETİN TUNÇEZ1, Ahmet BOZER1, Merve SANAĞ1, Asuman ARGON2
1İzmir City Hospital, Clinic of Radiology, İzmir, Türkiye
2İzmir City Hospital, Clinic of Pathology, İzmir, Türkiye

Objective: Thyroid nodules are common and prevalence is 19-68% in the population. The gold standard diagnosis is fine needle aspiration cytology (FNAC). In this study, we examined the sonographic features of thyroid nodules with IV, V, VI [malignant cytology, malignancy suspected cytology (MC-MSC), and follicular neoplasia (FN)] according to the Bethesda Thyroid Cytopathology Reporting System (BTCRS). We aimed to evaluate its correlation with the American College of Radiologists’ (ACR) Thyroid Imaging Reporting and Data System (TIRADS) classification.
Methods: Ultrasound (US) features of 198 nodules detected as IV, V, and VI according to BTCRS in FNAC results were retrospectively examined. They were classified according to the ACR-TIRADS categorization from 1 to 5.
Results: Of the 198 nodules, 153 were in MS-MSC and 45 were in FN. Female/male ratio; 155/43 and the mean age was 48.8±13.1. The mean size of the nodules was 18.7±9.3 mm. The mean size was 21.2±9.2 mm in the FN group and 18±9.3 mm in the MS-MSC group. Nodule size was found to be statistically significant in the FN group (p=0.013). The TIRADS score was found to be higher in the MS-MSC group (p=0.041). Ninety-three percent of the FN group and 92% of the MS-MSC group were based on a single nodule.
Conclusion: TIRADS helps determine the malignant potential of thyroid nodules and prevent unnecessary biopsies. The presence of a single nodule may be a significant finding in malignancy. US features of follicular thyroid carcinoma may differ from typical TIRADS criteria, and size is a significant finding in distinguishing it from papillary thyroid carcinoma.

Keywords: Thyroid nodule, TIRADS, Bethesda, fine needle aspiration cytology

Hülya ÇETİN TUNÇEZ, Ahmet BOZER, Merve SANAĞ, Asuman ARGON. Evaluation of Sonographic Features with TIRADS of Malignant Cytology, Suspicious for Malignancy, and Follicular Neoplasm Thyroid Nodules According to the Bethesda Reporting System. Forbes J Med. 2024; 5(1): 59-64

Sorumlu Yazar: Hülya ÇETİN TUNÇEZ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale