e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Miyofasiyal Tetik Noktaları Olan Fibromiyalji Hastalarında Kuru İğne Tedavisinin Ağrı, Yaşam Kalitesi ve Uyku Kalitesi Üzerine Kısa Dönem Etkileri [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2024; 5(1): 20-25 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.92668

Miyofasiyal Tetik Noktaları Olan Fibromiyalji Hastalarında Kuru İğne Tedavisinin Ağrı, Yaşam Kalitesi ve Uyku Kalitesi Üzerine Kısa Dönem Etkileri

Derya GÜNER1, Önay GERÇİK2
1İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Bilim Dalı, İzmir
2İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS), kas-iskelet sistemi ağrısı, hiperaljezi, yorgunluk, uyku ve duygudurum bozuklukları, yaşam kalitesi ve günlük işlevsellikte azalma ile seyreden kronik bir ağrı sendromudur. FMS’li hastalarda miyofasyal tetik nokta hassasiyeti çok yaygındır. Çalışmada, hassas miyofasiyal tetik noktaları olan FMS hastalarında kuru iğneleme tedavisinin ağrı, uyku ve yaşam kalitesi üzerindeki kısa vadeli etkinliğini değerlendirmeyi amaçlanmıştır.
Yöntem: Dahil edilme kriterlerini karşılayan 178 fibromiyalji hastasının 120’sinin verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar 6 hafta boyunca haftada bir kez kuru iğneleme tedavisi görenler ve sadece mevcut medikal tedaviye devam edenler olmak üzere iki gruba ayrıldı. Başlangıç ve altıncı hafta Sayısal Derecelendirme Ölçeği (NRS) puanları, Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi (PSQI) puanları ve Kısa Form-36 (SF-36) puanları değerlendirildi.
Bulgular: Yüz yirmi hastanın [77’si (%64) kadın] ortalama yaşı 38 idi. Başvuru sırasında SF-36 değişkenlerinin tüm medyan değerleri medikal tedavi grubunda, hem NRS hem de PSQI değerleri kuru iğneleme grubunda anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). Altı haftalık takip sonrasında kuru iğneleme grubunda SF-36’nın tüm medyan parametrelerinde anlamlı artış, NRS ve PSQI skorlarında ise anlamlı düşüş gözlendi (p<0,001).
Sonuç: Mevcut medikal tedaviyi tamamlayıcı bir seçenek olarak haftada bir uygulanan kuru iğneleme tedavisi, miyofasyal tetik noktaları hassas olan FMS hastalarında 6 haftalık takipte ağrı, yaşam kalitesi, duygudurum bozuklukları ve uyku kalitesi üzerinde olumlu etkiler sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, kuru iğneleme tedavisi, miyofasyal tetik nokta ağrısı

Short-term Effects of Dry Needling Treatment on Pain, Quality of Life, and Sleep Quality in Patients with Fibromyalgia with Tender Myofascial Trigger Points

Derya GÜNER1, Önay GERÇİK2
1University of Health Sciences Türkiye, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Algology, İzmir, Türkiye
2İzmir Democracy University, Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Clinic of Rheumotology, İzmir, Türkiye

Objective: Fibromyalgia syndrome (FMS) is a chronic pain syndrome characterized by musculoskeletal pain, hyperalgesia, fatigue, sleep and mood disturbances, and decreased quality of life and daily functioning. Myofascial trigger point tenderness is very common in patients with FMS. This study evaluated the short-term efficacy of dry needling therapy on pain, sleep, and quality of life in patients with FMS with tender myofascial trigger points.
Methods: The data of 120 patients from 178 patients with fibromyalgia who met the inclusion criteria were retrospectively evaluated. Patients were divided into two groups: those who were treated with dry needling once per week for 6 weeks and those who only continued current medical treatment. Numerical Rating Scale (NRS) scores, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire scores, and Short Form-36 (SF-36) scores were assessed at baseline and at the 6-week follow-up.
Results: The median age of the 120 patients [77 (64%) female] was 38 years. All median values of SF-36 variables were significantly higher in the medical treatment group, and both NRS and PSQI values were significantly higher in the dry-needling group at admission (p<0.001). After 6 weeks of follow-up, there was a significant increase in all median SF-36 parameters and a significant decrease in NRS and PSQI scores in the dry-needling group (p<0.001).
Conclusion: Dry needling treatment, which is performed once per week as a complementary option to current medical treatment, provides positive effects on pain, quality of life, mood disorders, and sleep quality in patients with FMS with tender myofascial trigger points at the 6-week follow-up.

Keywords: Fibromyalgia, dry needling therapy, myofascial trigger point pain

Derya GÜNER, Önay GERÇİK. Short-term Effects of Dry Needling Treatment on Pain, Quality of Life, and Sleep Quality in Patients with Fibromyalgia with Tender Myofascial Trigger Points. Forbes J Med. 2024; 5(1): 20-25

Sorumlu Yazar: Derya GÜNER, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale