e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Monosit HDL-kolesterol Oranının İdiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve Hastalık Şiddeti ile İlişkisi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 189-196 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.68077

Monosit HDL-kolesterol Oranının İdiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve Hastalık Şiddeti ile İlişkisi

Hatice SOLMAZ1, Mehmet AKBULUT2
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Amaç: İdiyopatik pulmoner arteriyel hipertansiyon (İPAH), pulmoner arterlerde pulmoner arter basıncının yükselmesine neden olan anormal vasküler değişikliklerle karakterize bir hastalıktır. Bu retrospektif çalışmada, İPAH ve hastalık şiddetini öngörmede monosit yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol oranının rolünü araştırmayı amaçladık.
Yöntem: İPAH’li 33 hasta, 25 sağlıklı kontrol grubu ile demografik özellikleri, laboratuvar ve ekokardiyografik parametreleri açısından karşılaştırıldı. İlaç tedavisi alan PAH’li hastaların başlangıç ve 1. yıl verileri de karşılaştırıldı. İPAH için monosit yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol oranının prediktif değeri ve hastalık şiddeti ile değişimi incelendi.
Bulgular: İPAH’li grupta monosit yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol oranı anlamlı olarak daha yüksektir (p=0,009). Monosit yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol oranının %11,05 seviyesi üzerindeki değerlerde İPAH öngördürücü olarak tespit edilmiştir. İlaçla tedavi edilen hastalarda, 1. yılda monosit yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol oranı bazale göre anlamlı ölçüde düşüktür (p<0,001). İPAH’li hastalar arasında, risk sınıflandırmasının yüksek riskten düşüğe doğru iyileştiği grup, monosit yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol oranında en büyük azalmayı göstermiştir. Monosit yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol oranındaki azalma yüzdesi ile başlangıçtan 1. yıla kadar pulmoner vasküler dirençteki azalma yüzdesi arasında anlamlı bir pozitif korelasyon bulunmuştur (p=0,003).
Sonuç: Monosit yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol oranı, İPAH’li hastaların değerlendirilmesinde ve yönetiminde umut verici bir parametre olabilir.

Anahtar Kelimeler: HDL-K, monosit, pulmoner hipertansiyon

Association of the Monocyte to HDL-cholesterol Ratio with Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension and Disease Severity

Hatice SOLMAZ1, Mehmet AKBULUT2
1University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, İzmir, Turkey
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Elazığ, Turkey

Objective: Idiopathic pulmonary arterial hypertension (IPAH) is a disease characterized by abnormal vascular changes in the pulmonary arteries, leading to elevated pulmonary artery pressure. In this retrospective study, we investigated the role of monocyte to high-density lipoprotein-cholesterol ratio in predicting IPAH and disease severity.
Methods: Thirty-three patients with IPAH were compared with the 25 healthy controls according to their demographic characteristics, laboratory and echocardiographic parameters. Baseline and year 1 data of patients with pulmonary hypertension who received drug-therapy were also compared. The predictive value of the monocyte to high-density lipoprotein-cholesterol ratio for IPAH and its change with disease severity were examined.
Results: The monocyte to high-density lipoprotein-cholesterol ratio was significantly higher in patients with IPAH (p=0.009). In receiver operating characteristic curve analysis, monocyte to high-density lipoprotein-cholesterol ratio >11.05% predicted idiopathic pulmonary hypertension. In drug-treated patients, monocyte to high-density lipoprotein-cholesterol ratio in year 1 was significantly lower than the baseline (p<0.001). Among the patients with pulmonary hypertension, the group in which risk stratification improved from high risk to low showed the greatest reduction in monocyte to high-density lipoprotein-cholesterol ratio. A significant positive correlation was found between the percentage reduction in monocyte to high-density lipoprotein-cholesterol ratio and the percentage reduction in pulmonary vascular resistance from baseline to year 1 (p=0.003).
Conclusion: Monocyte to high-density lipoprotein-cholesterol ratio may be a promising parameter in the assessment and management of patients with IPAH.

Keywords: HDL-C, monocyte, pulmonary hypertension

Hatice SOLMAZ, Mehmet AKBULUT. Association of the Monocyte to HDL-cholesterol Ratio with Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension and Disease Severity. Forbes J Med. 2022; 3(2): 189-196

Sorumlu Yazar: Hatice SOLMAZ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale