e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi - Forbes J Med: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

DERLEME
2.
Pediatrik Afet Triyaj Sistemi
Pediatric Disaster Triage System
Gülşen YALÇIN, Murat ANIL
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.40427  Sayfalar 99 - 105

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Türkiye’deki Anatomi Anabilim Dallarının Web Sitelerinin İçeriklerinin Analizi
Content Analysis of Websites of Departments of Anatomy in Turkey
Kaan YÜCEL
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.78941  Sayfalar 106 - 115

4.
Nintendo Wii® Denge Eğitiminin Kronik Diz Problemli Olgularda Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effects of Nintendo Wii® Balance Training on Cases with Chronic Knee Problems: A Randomised Controlled Trial
Cihan Caner AKSOY, Ummuhan BAŞ ASLAN, Ferruh TAŞPINAR, Sermet İNAL
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.16878  Sayfalar 116 - 123

5.
Atriyum Septum Defekti Hastalarında Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ve Kalp Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Cardiac Magnetic Resonance Imaging Findings and Evaluation of Heart Functions in Atrial Septal Defect Patients
Sedat ALTAY, Murat YOĞURTÇU, Onur Kaan AKKUŞ, Muhsin Engin ULUÇ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.29964  Sayfalar 124 - 130

6.
COVID-19 Pandemi Sürecinde Yetişkin Bireylerin Değişen Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Changing Dietary Habits of Adults During COVID-19 Pandemic Period
Gülşah KANER, Ayşe Nur SONGÜR BOZDAĞ, Dilek ONGAN, Gamze YURTDAŞ DEPBOYLU, Gamze ÇALIK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.74745  Sayfalar 131 - 138

7.
Testis Kanseri Hastalarında Yeni Bir Prognoz Göstergesi: Ortalama Trombosit Volümü
A Novel Prognostic Indicator in Testicular Cancer Patients: Mean Platelet Volume
Sacit Nuri GÖRGEL, Yiğit AKIN, Esra Meltem KOÇ, Osman KÖSE, Serkan ÖZCAN, Yüksel YILMAZ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.95867  Sayfalar 139 - 144

8.
Hastane İçi Transfer Güvenliği Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
Adaptation of the Intrahospital Transport Safety Scale into Turkish
Özlem SOYER ER, Aliye OKGÜN ALCAN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.62533  Sayfalar 145 - 151

9.
Kronik Ağrılı Diz Osteoartritinde Ardışık Plateletten Zengin Plazma Enjeksiyonunun Kısa Dönem Etkileri
The Short-term Effect of Consecutive Platelet-rich Plasma Injections on Chronic Pain in Knee Osteoarthritis
Ülkü DÖNMEZ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.07078  Sayfalar 152 - 159

10.
Hiperbarik Oksijenin Soğuk Saklamadaki Dokularda Hipoksik-iskemik Hasar Üzerine Etkisi
Effect of Hyperbaric Oxygen on Hypoxic-ischemic Damage in Cold Preserved Tissues
İbrahim ÖNCEL, Selman KESİCİ, Şeref Selçuk KILIÇ, Saniye EKİNCİ, Beril TALİM, Benan BAYRAKCI
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.75046  Sayfalar 160 - 164

11.
Multipl Miyelom Tanılı Hastalarda EORTC QLQ ile Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi: Çok Merkezli Çalışma
Quality of Life Assessment with EORTC QLQ in Patients with Multiple Myeloma: Multicenter Study
Ali İhsan GEMİCİ, İstemi SERİN, Vedat Buğra EROL, Mehmet Hilmi DOĞU, İdris İNCE, Rafet EREN, Atakan TEKİNALP, Volkan KARAKUŞ, İklil Nur KOÇ EROL, Zeynep Ece ARSLAN, Zekiye Nur TAY, Elif Nur TUNCER, Ömür Gökmen SEVİNDİK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.04274  Sayfalar 165 - 172

12.
Doğum Salonu Dışında Yenidoğan Canlandırma Yaklaşımları-Doğru Bilinen Yanlışlar
Resuscitation Practices Outside the Delivery Room-Right Known Mistakes
Suzan ŞAHİN, Mehmet Yekta ÖNCEL, Sezgın GÜNEŞ, Murat ANIL
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.59244  Sayfalar 173 - 180

13.
COVID-19 Tehdit Algısı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Turkish Validity and Reliability Study of Questionnaire on Perception of Threat from COVID-19
Özge AKGÜL, Melike TETİK, Cansu AYKAÇ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.73645  Sayfalar 181 - 188

14.
Monosit HDL-kolesterol Oranının İdiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve Hastalık Şiddeti ile İlişkisi
Association of the Monocyte to HDL-cholesterol Ratio with Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension and Disease Severity
Hatice SOLMAZ, Mehmet AKBULUT
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.68077  Sayfalar 189 - 196

15.
TGF-β1 Uygulaması Sonrasında Prostat Kanseri Hücrelerinde Versicanın Farklı mRNA ve Protein Ekspresyonu
Different mRNA and Protein Expression of Versican in TGF-β1-treated Prostate Cancer Cells
Burak SONER, Eda AÇIKGÖZ, Silvia CAGGIA, Shafiq KHAN, Ayşegül TAŞKIRAN, Gülperi ÖKTEM
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.35229  Sayfalar 197 - 202

16.
Meme Kanserli Kadınların Başa Çıkma Stilleri ile Fonksiyonel Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki: Sosyal Medya Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma
Relationship Between Coping Styles and Functional Quality of Life in Women with Breast Cancer: A Social Media Based Cross-sectional Study
Pınar ZORBA BAHÇELİ, Hacer KARAKAŞ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.43265  Sayfalar 203 - 211

OLGU SUNUMU
17.
Klinikopatolojik Yönleri ile Nadir Bir Olgu Ksantogranülomatöz Salpenjit
Xanthogranulomatous Salpingitis is a Rare Case with Clinicopathological Aspects
Ayşe Nur UĞUR KILINÇ, Ümmügülsüm ESENKAYA
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.15013  Sayfalar 212 - 214

EDITÖRE MEKTUP
18.
CoronaVac Aşısının Antikor Yanıtına Yaş, Cinsiyet ve Vücut Kitle İndeksinin Etkisi
Body Mass Index, Age, and Gender Affect CoronaVac Vaccine Antibody Response
Ayfer ÇOLAK, Anıl BAYSOY, Mesut FİDAN, Banu İŞBİLEN BAŞOK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.10337  Sayfalar 215 - 217
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale