e-ISSN: 2757-5241
Testis Kanseri Hastalarında Yeni Bir Prognoz Göstergesi: Ortalama Trombosit Volümü [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 139-144 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.95867

Testis Kanseri Hastalarında Yeni Bir Prognoz Göstergesi: Ortalama Trombosit Volümü

Sacit Nuri GÖRGEL1, Yiğit AKIN1, Esra Meltem KOÇ2, Osman KÖSE1, Serkan ÖZCAN1, Yüksel YILMAZ1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Izmir Katip Celebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Testis kanseri (TCa), 15-35 yaş arası erkeklerde halen en sık görülen solid organ kanseridir. Ortalama trombosit hacmi (MPV) değişikliği bazı kanserlerde gösterge olarak kullanılmaktadır. TCa’da prognostik faktörlerden biri olarak MPV düzeylerini ve önemini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Ocak 2006 ile Ekim 2019 tarihleri arasında kliniğimize ait tüm TCA verileri araştırıldı. Toplam 133 hasta TCA tanısı aldı. Yaş, tümör boyutu, kan testleri, lenfovasküler invazyon, patolojik evre, epididim invazyonu, spermatik kord, cerrahi sınır, radyolojik incelemelerde retroperitoneal lenf nodu tutulumu ve metastaz gibi klinikopatolojik veriler kaydedildi. MPV’nin potansiyel prognostik değeri, ROC eğrileri kullanılarak değerlendirildi. Prognostik faktörler analiz edildi. Anlamlı p, p<0,05 idi.
Bulgular: ROC eğrisi analizinde ortalama yaş 39,22±10,25 idi ve MPV’nin hastalığa özgü sağkalım (HÖS) için optimal cut-off değeri 7,9 fL idi. DSS için ilerleme Kaplan-Meier analizlerinde azalmış MPV için daha kötüydü (p<0,001). Tek değişkenli analizler, ameliyat öncesi insan koryonik gonadotropini ve MPV’nin istatistiksel olarak anlamlı prognostik faktörler olduğunu gösterdi (sırasıyla; p=0,002, p<0,001). MPV, çok değişkenli cox regresyon modelinde bağımsız prognostik faktör olarak belirlenen tek faktördü (p<0,001). HÖS için MPV’nin optimal cut-off değeri ROC analizinde 8,37 fL idi. Azalan MPV seviyeleri ayrıca genel sağkalım (GS) için kötü ilerleme gösterdi (p<0,001).
Sonuç: Azalmış MPV seviyeleri, TCA hastalarında HÖS için risk faktörlerinden biri olarak tanımlanabilir. MPV’si azalmış TCa hastalarında kötü GS riski de vardır.

Anahtar Kelimeler: Ortalama trombosit hacmi, prognoz, sağkalım, testis kanseri

A Novel Prognostic Indicator in Testicular Cancer Patients: Mean Platelet Volume

Sacit Nuri GÖRGEL1, Yiğit AKIN1, Esra Meltem KOÇ2, Osman KÖSE1, Serkan ÖZCAN1, Yüksel YILMAZ1
1İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Urology, İzmir, Turkey
2İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, İzmir, Turkey

Objective: Testicular cancer (TCa) is still the most frequent solid organ cancer in men aged 15-35 years. Mean platelet volume (MPV) alteration is used as an indicator in some cancer. We evaluated MPV levels and their significance as one of the prognostic factors in TCa.
Methods: Between January 2006 and October 2019, all TCa data of our clinic were researched. Total of 133 patients diagnosed with TCa enrolled. Age, tumor size, blood tests, clinicopathological data including lymphovascular invasion, pathological stage, invasion of epididymis, spermatic cord, surgical margin, retroperitoneal lymph node involvement in radiological examinations, and metastasis were recorded. The potential prognostic value of MPV was evaluated using receiver operating characteristics (ROC) curves. Prognostic factors were analyzed. Significant p was p<0.05.
Results: The mean age was 39.22±10.25 years old and optimal cut-off value of MPV for disease-specific survival (DSS) was 7.9 fL in ROC curve analysis. Progression for DSS was worse for decreased MPV in Kaplan-Meier analyses (p<0.001). Univariate analyses showed that preoperative human chorionic gonadotropin and MPV were statistically significant prognostic factors (respectively; p=0.002, p<0.001). MPV was the only factor that was determined as an independent prognostic factor in multivariate cox regression model (p<0.001). The optimal cut-off value of MPV for DSS was 8.37 fL in ROC analysis. Decreased MPV levels also presented poor progression for overall survival (OAS) (p<0.001).
Conclusion: Decreased MPV levels can be defined as one of the risk factors in TCa patients for DSS. There is also a risk of poor OAS in TCa patients with decreased MPV.

Keywords: Mean platelet volume, prognosis, survival, testicular cancer

Sacit Nuri GÖRGEL, Yiğit AKIN, Esra Meltem KOÇ, Osman KÖSE, Serkan ÖZCAN, Yüksel YILMAZ. A Novel Prognostic Indicator in Testicular Cancer Patients: Mean Platelet Volume. Forbes J Med. 2022; 3(2): 139-144

Sorumlu Yazar: Yiğit AKIN, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale