e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Gestasyonel Diyabet Taraması: Tek Adımlı Yaklaşım mı? İki Adımlı Yaklaşım mı? [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 224-229 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.69077

Gestasyonel Diyabet Taraması: Tek Adımlı Yaklaşım mı? İki Adımlı Yaklaşım mı?

Behzat CAN1, Kemal Hansu2
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Bölümü, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Kahramanmaraş

Amaç: Kliniğimize başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus (GDM) prevalansını bir ve iki aşamalı yaklaşımlara göre karşılaştırmayı ve bu kadınlar için hangi yaklaşımın daha faydalı olacağını belirleyerek ulusal literatüre katkıda bulunmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2012-Aralık 2021 tarihleri arasında hastanemize 24.-28. gebelik haftalarında başvuran 15-45 yaş arası gebeler dahil edildi. Katılımcılar yaşlarına göre <25, 25-29, 30-34, 35-39 ve >40 yaş olmak üzere beş gruba ayrıldı. Her gruptaki GDM prevalansı, bir ve iki aşamalı tarama testlerinin sonuçlarına göre ayrı ayrı hesaplandı.
Bulgular: Çalışmamıza 15-45 yaş arası 22.743 hasta dahil edildi. Bunlardan 2217 hastaya tek aşamalı 75 gram oral glukoz tolerans testi uygulandı. Yüz altı hasta testi tolere edemedi, testi tamamlayan 2111 hastada GDM prevalansı %29,7 olarak bulundu. Buna karşılık 20.526 hastaya 50 gram glukoz tarama testi uygulandı ve 5761 (%28) hastanın glukoz düzeyi ≥140 mg/dL idi. Test sonucu pozitif olan 2870 hastaya 3 saatlik 100 gram oral glukoz tolerans testi uygulandı. Testi tamamlayan 2807 hastanın sonuçları değerlendirildiğinde GDM prevalansı %3,1 olarak bulundu.
Sonuç: Tek aşamalı yaklaşım, iki aşamalı yaklaşıma göre GDM prevalansını anlamlı olarak artırmakta ve iki aşamalı yaklaşımda hastalar düzenli olarak kontrol muayenelerine uymadıkları için tanısal test atlanabilmektedir. Sonuçlar, düzenli olarak takip muayenelerine katılmayan toplumlarda tek adımlı yaklaşımın daha uygun olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diabetes mellitus, oral glukoz tolerans testi, tarama

Gestational Diabetes Screen One or Two-step Approach?

Behzat CAN1, Kemal Hansu2
1Kahramanmaraş City Hospital, Clinic of Gynecological Oncology, Kahramanmaraş, Turkey
2Kahramanmaraş City Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, Kahramanmaraş, Turkey

Objective: We aimed to compare the prevalence of gestational diabetes mellitus (GDM) according to one and two-step approaches in pregnant women and contribute to the national literature by determining which approach would be more beneficial for such women.
Methods: Our study included patients aged 15-45 years who were admitted to our hospital during their 24th-28th gestational weeks of pregnancies between January 2012 and December 2021. Participants were classified into five groups according to age: <25, 25-29, 30-34, 35-39, and more than 40 years. The prevalence of GDM in each group was separately calculated according to the results of the tests.
Results: Overall, 22,743 patients were included in the study. Of these, 2217 patients underwent a one-step 75-gram oral glucose tolerance test (OGTT). One hundred six patients could not tolerate the test, and the prevalence of GDM was 29.7% in 2111 patients who completed the test. Conversely, 20,526 patients underwent 50-gram OGTT, and the glucose level of 5761 (28%) patients was ≥140 mg/dL. A 3-hour 100- gram OGTT was performed for 2870 patients whose test results were positive. When the results of 2807 patients who completed the test were evaluated, the prevalence of GDM was found to be 3.1%.
Conclusion: The one-step approach significantly increases the prevalence of GDM compared with the two-step approach, and in the two-step approach, the diagnostic test can be skipped because the patients do not regularly undergo follow-up examinations. The results suggest that the one-step approach is more appropriate in societies that do not regularly attend follow-up visits.

Keywords: Gestational diabetes mellitus, oral glucose tolerance test, screening

Behzat CAN, Kemal Hansu. Gestational Diabetes Screen One or Two-step Approach?. Forbes J Med. 2023; 4(2): 224-229

Sorumlu Yazar: Behzat CAN, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale