e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Hekimlerde İntihar Riski Tükenmişlik ve Riskli Alkol Kullanımı [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 211-217 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.83702

Hekimlerde İntihar Riski Tükenmişlik ve Riskli Alkol Kullanımı

Osman hasantahsin kılıç1, İhsan aksoy2, Murat ANIL3, Umut VAROL4, Yelda VAROL5, Çiğdem KIRCI DALLIOĞLU6, Afra Sevde ÇETİN7, Ece MUMCU7, Nida ÜSTÜN7, Çağla KOCUR7, Zehra Nur BAYRAM7, Nazlı Deniz MUNİS7
1İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara
3İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
4İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
5Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
6Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir
7İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Bu çalışmanın amacı hekimlerde riskli alkol kullanımı, tükenmişlik ve intihar arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Yöntem: Sosyodemografik Veri Formu, Maslach Tükenmişlik Envanteri, Bağımlılık Profili İndeksi Risk Taraması (APIRS) ve İntihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ) içeren çevrimiçi anket (SurveyMonkey®) oluşturuldu.
Bulgular: Ankete 285 hekim katıldı. Hekimlerin 49’unun (%17,2) yüksek riskli alkol kullanıcısı olduğu belirlendi. Asistan hekimlerin (p=0,014), çocuğu olmayan (p=0,019) hekimlerin, intihar girişimi öyküsü (p=0,034) ve psikiyatrik tedavi öyküsü (p=0,001) olan hekimlerin İOÖ puanları istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı. İntihar olasılığı puanları, APIRS-alkol puanları ile zayıf (rho: 0,138, p=0,02), tükenmişlik puanları ile yüksek düzeyde korele saptandı (r=0,718, p=0,001).
Sonuç: Hekimlerde tükenmişliği azaltacak yapısal ve örgütsel önlemler alınmalı, hekimlerde alkol kullanımını azaltacak koruyucu halk sağlığı hizmetleri artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İntihar, tü, kenmişlik, riskli alkol kullanımı

Suicide Risk Burnout and Risky Alcohol Use Among Physicians

Osman hasantahsin kılıç1, İhsan aksoy2, Murat ANIL3, Umut VAROL4, Yelda VAROL5, Çiğdem KIRCI DALLIOĞLU6, Afra Sevde ÇETİN7, Ece MUMCU7, Nida ÜSTÜN7, Çağla KOCUR7, Zehra Nur BAYRAM7, Nazlı Deniz MUNİS7
1İzmir Democracy University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, İzmir, Turkey
2Ankara Atatürk Sanatory Training and Research Hospital, Clinic of Psychiatry, Ankara, Turkey
3İzmir Democracy University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey
4İzmir Democracy University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine and Oncology, İzmir, Turkey
5University of Health Sciences Turkey, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Pulmonology, İzmir, Turkey
6İzmir Demokrasi Üniversitesi, Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Clinic of Psychiatry, İzmir, Turkey
7İzmir Democracy University Institute of Health Sciences, Department of Psychiatry, İzmir, Turkey

Objective: The aim of this study was to examine the relationship between risky alcohol use, burnout, and suicide in physicians.
Methods: An online questionnaire (SurveyMonkey®) including the Sociodemographic Data Form, Maslach Burnout Inventory, Addiction Profile Index Risk Screening (APIRS), and Suicide Probability Scale (SPS) was created.
Results: Two hundred eighty-five physicians took the survey. It was determined that 49 of the physicians (17.2%) were high-risk alcohol users. SPS scores of residents (p=0.014), physicians without children (p=0.019), physicians with a history of suicide attempt (p=0.034) and psychiatric treatment (p=0.001) were found to be significantly higher. Suicide probability scores were weakly correlated with APIRSalcohol scores (rho: 0.138, p=0.02) and highly correlated with burnout scores (r=0.718, p=0.001).
Conclusion: Structural and organizational measures should be taken to decrease burnout in physicians, and preventive public health services should be increased to reduce alcohol use in physicians.

Keywords: Suicide, burnout, risky alcohol use

Osman hasantahsin kılıç, İhsan aksoy, Murat ANIL, Umut VAROL, Yelda VAROL, Çiğdem KIRCI DALLIOĞLU, Afra Sevde ÇETİN, Ece MUMCU, Nida ÜSTÜN, Çağla KOCUR, Zehra Nur BAYRAM, Nazlı Deniz MUNİS. Suicide Risk Burnout and Risky Alcohol Use Among Physicians. Forbes J Med. 2023; 4(2): 211-217

Sorumlu Yazar: Osman hasantahsin kılıç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale