e-ISSN: 2757-5241
Küçük Prematüre Bebeklerde Erken Tam Enteral Beslenmeye Geçiş ve Kilo Alım Hızları ile Nörogelişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 155-160 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.03522

Küçük Prematüre Bebeklerde Erken Tam Enteral Beslenmeye Geçiş ve Kilo Alım Hızları ile Nörogelişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Esin OKMAN1, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ2, Gülsüm KADIOĞLU ŞİMŞEK1, Burak CERAN1, H. Gözde KANMAZ KUTMAN1, Zeynep ÜSTÜNYURT3, Fuat Emre CANPOLAT1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım
2Medipol Üniversitesi, Yenidoğan Yoğun Bakım
3TOBB Üniversitesi, Gelişimsel Pediatri

Amaç: Bu çalışmada, küçük prematüre bebeklerde erken dönem tam enteral beslenmeye geçiş ve kilo alım hızlarıyla nörogelişim arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Doğum ağırlığı 800-1.200 gram arasında ve gebelik haftası 32 haftadan küçük, düzeltilmiş 24 ayını tamamlamış bebekler çalışmaya alındı. Bu kriterlere uyan bebekler tam enteral beslenmeye geçiş sürelerine göre iki hafta altında olanlar (grup E) ile iki haftadan uzun sürenler (grup L) olarak iki gruba ayrıldı. Kilo alım hızlarına göre de yaşamın ilk ayında ortalama 10 gr/gün üzerinde alanlar (grup 1) ve altında alanlar (grup 2) olarak iki farklı grupta kıyaslandı. Bu gruplar arasındaki farklar ve nörogelişim skorları [mental development indeks (MDI), psikomotor development indeks (PDI)] arasındaki ilişkiler incelendi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 330 bebeğin, 137’si grup E’de, 134’ü grup L’de idi. Bu iki grubun MDI ve PDI’ları kıyaslandığında sırasıyla, ortalama 69’a karşı 62, ve 79’a karşı 73 olduğu görüldü. Grup 1 (n=120) ve grup 2 (n=110) karşılaştırıldığında, grup 2’de daha düşük MDI ve PDI saptandı. Kilo alım hızının az olması ve tam enteral beslenmeye geçişin geç olmasının, nörogelişimsel bozuklukla ilişkili olduğu gösterildi. Kilo alım hızı için RR: 2,26 (1,15-4,43), p=0,018, tam enterale geçiş için 3,46 (1,84-6,49) p=0.001 idi.
Sonuç: Prematüre bebeklerin erken dönemde beslenmeleri ve kilo alım hızları çok dikkatlice takip edilmelidir. Ek morbiditeleri olmayan prematüre bebeklerin bile sadece beslenme sorunları nörogelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, prematüre bebek, erken enteral beslenme, erken kilo alımı, nörogelişimsel sonuçlar

Long-term Neurodevelopmental Assessment in Preterm Infants with Early Full Enteral Feeding and Weight Gain Rates

Esin OKMAN1, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ2, Gülsüm KADIOĞLU ŞİMŞEK1, Burak CERAN1, H. Gözde KANMAZ KUTMAN1, Zeynep ÜSTÜNYURT3, Fuat Emre CANPOLAT1
1University of Health Sciences Turkey, Ankara City Hospital, Clinic of Neonatology, Unit of Neonatal Intensive Care, Ankara, Turkey
2Medipol University Faculty of Medicine, Department of Neonatology, Clinic of Neonatal Intensive Care, İstanbul, Turkey
3TOBB University Faculty of Medicine, Department of Developmental Pediatrics, Ankara, Turkey

Objective: This study aims to examine whether there is a relationship between neurodevelopmental outcomes with transition into early full enteral feeding and weight gain rates in preterm infants.
Methods: Evaluated infants’ gestational ages were less than 32 weeks, birth weights were between 800 and 1.200 grams, and corrected ages were 24th months. Patients were divided into two groups, of those with transition into full enteral feeding in less than two weeks (group E) and those with transition into full enteral feeding in longer than two weeks (group L). Two additional groups were also compared, of those with weight gain rates above 10 g/day (group 1) and below 10 g/day (group 2), in the first month of life. Differentiations in neurodevelopment scores [mental development index (MDI), psychomotor development index (PDI)] were evaluated.
Results: The total number of assessed infants was 330. Among them, 137 were in group E and 134 were in group L. MDI comparison was 69 and 62, respectively. The PDI comparison was 79 and 73, respectively. Compared with group 1 (n=120), lower MDI and PDI were detected in group 2 (n=110). Accordingly, both factors of late transition into full enteral feeding and low daily weight gain rate were associated with neurodevelopmental impairment. With respect to weight gain, the RR was 2.26 (1.15-4.43), p=0.018. With respect to transition into full enteral feeding, the RR was 3.46 (1.84-6.49), p=0.001.
Conclusion: In the early period of life, feeding difficulties and weight gain rates of preterm infants must be monitored delicately. Nutritional difficulties constitute a negative influence on neurodevelopment.

Keywords: Newborn, preterm infants, early enteral feeding, early weight gain, neurodevelopmental outcomes

Esin OKMAN, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ, Gülsüm KADIOĞLU ŞİMŞEK, Burak CERAN, H. Gözde KANMAZ KUTMAN, Zeynep ÜSTÜNYURT, Fuat Emre CANPOLAT. Long-term Neurodevelopmental Assessment in Preterm Infants with Early Full Enteral Feeding and Weight Gain Rates. Forbes J Med. 2023; 4(2): 155-160

Sorumlu Yazar: Esin OKMAN, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale