e-ISSN: 2757-5241
Tubaovaryan Abselerin Medikal Tedavisinin Başarısızlığının Tahmininde Kan Üre Azotu/Albümin Oranı ve C-reaktif Protein/Albümin Oranının Etkinliğinin Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(3): 242-249 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.16046

Tubaovaryan Abselerin Medikal Tedavisinin Başarısızlığının Tahmininde Kan Üre Azotu/Albümin Oranı ve C-reaktif Protein/Albümin Oranının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Onur YAVUZ, Sefa KURT, Aslı AKDÖNER, Kadir Alper MANKAN, Onur ADA
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir,Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, medikal tedaviye (MT) yanıt veren tubaovaryan abse (TOA) hastaları ile MT'nin başarısızlığı nedeniyle cerrahi girişim (SI) uygulanan hastaların klinik özelliklerini karşılaştırmaktır.
Yöntem: MT ile iyileşen hastalar Grup 1 (n=25, %55,6) ve cerrahi girişim gerektiren hastalar Grup 2 (n=20, %44,4) olarak tanımlandı. Absenin ultrason ile saptanan en büyük çapı (cm) kaydedildi. Kan üre azotu/albümin (A) oranı (BAR) ve C-reaktif protein (CRP)/albümin (A) oranı (CAR) hastaneye yatışın ilk günündeki laboratuvar testlerine göre hesaplandı.
Bulgular: BAR ve CAR, Grup 2'de daha yüksek olarak analiz edildi (p=0,3; p=0,5, sırasıyla). Grup 2'nin abse boyutu Grup 1'e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0,002). 5,8 cm'den büyük abse boyutu, MT başarısızlığını gösteren kesme noktası olarak hesaplandı (p=0,003). BAR 2,7 (p=0,3) ve CAR 35,6 (p=0,09) kesme noktaları cerrahi girişim gerektiren grubun göstergesiydi. Tek değişkenli ve çok değişkenli analize göre abse boyutu cerrahi girişim gerektirmeyi öngörmede bağımsız faktör olarak saptandı (p=0,01; p=0,03, sırasıyla).
Sonuç: Çalışmamız, BAR ve CAR'nin SI gerektiren TOA hastalarını tahmin etmede kullanılabileceğini düşündürmektedir. Bulgularımızı doğrulamak için prospektif kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kan üre azotu/albümin oranı, C-reaktif protein/albumin oranı, cerrahi müdahale, tubaovaryan abse

Effectiveness of Blood Urea Nitrogen to Albumin Ratio and C-reactive Protein to Albumin Ratio in Prediction of Medical Treatment Failure for Tuboovarian Abscess

Onur YAVUZ, Sefa KURT, Aslı AKDÖNER, Kadir Alper MANKAN, Onur ADA
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, İzmir, Türkiye

Objective: This study aimed to compare the clinical characteristics of patients with tuboovarian abscess who responded to medical treatment (MT) and those who underwent surgical intervention (SI) because of MT failure.
Methods: Patients who were cured by MT were defined as Group 1 (n=25, 55.6%) and patients requiring SI were defined as Group 2 (n=20, 44.4%). The largest diameter of the abscess (cm) detected by ultrasound was recorded. Blood urea nitrogen to albumin (A) ratio (BAR) and C-reactive protein (CRP) to albumin (A) ratio (CAR) calculated according to laboratory tests on the first day of hospitalization.
Results: BAR and CAR were analyzed higher in Group 2 (p=0.3; p=0.5, respectively). The abscess size of Group 2 was statistically significantly higher than that of Group 1 (p=0.002). Abscess size greater than 5.8 cm was calculated as the cut-off point indicating failure of MT (p=0.003). The cut-off points of BAR 2.7 (p=0.3) and CAR 35.6 (p=0.09) were indicators of SI. According to the univariate and multivariate analyses, abscess size was an independent factor for predicting SI (p=0.01; p=0.03, respectively).
Conclusion: Our study suggested that BAR and CAR may be used to predict candidates for SI. Future prospective controlled studies are required to confirm our findings.

Keywords: Blood urea nitrogen to albumin ratio, C-reactive protein to albumin ratio, surgical intervention, tuboovarian abscess

Onur YAVUZ, Sefa KURT, Aslı AKDÖNER, Kadir Alper MANKAN, Onur ADA. Effectiveness of Blood Urea Nitrogen to Albumin Ratio and C-reactive Protein to Albumin Ratio in Prediction of Medical Treatment Failure for Tuboovarian Abscess. Forbes J Med. 2023; 4(3): 242-249

Sorumlu Yazar: Onur YAVUZ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale