e-ISSN: 2757-5241
Adölesan ve Erişkin Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Klinik ve Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(1): 51-56 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.65002

Adölesan ve Erişkin Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Klinik ve Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması

Sezin ERTÜRK AKSAKAL1, Ramazan Erda PAY1, İrem Özge UZUNOĞLU MEHRASA1, Burcu TİMUR2, Gülay BALKAŞ1, Yaprak ENGİN ÜSTÜN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ordu, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda adölesan dönemde polikistik over sendromu (PKOS) tanısı konulan hastalar ile erişkin dönemde PKOS tanısı alan hastaların vücut kitle indeksi (VKİ), hormon seviyeleri, serbest androjen indeksi açısından fark olup olmadığını araştırmayı, sonuçların adölesan ve erişkin dönem hasta yönetimine olabilecek katkısını incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya Mayıs 2021-Ekim 2021 tarihleri arasında, 2003 Rotterdam ASRM/ESHRE kriterlerine göre PKOS tanısı almış 75 adölesan PKOS hasta ve 75 erişkin PKOS hasta dahil edildi. Hastaların demografik, klinik özellikleri, folikül stimulan hormon (FSH), luteinizan hormon (LH), estradiol (E2), anti-Müllerian hormon (AMH), tiroid stimulan hormon (TSH), prolaktin (PRL) ve 17-hidroksiprogesteron (17-OHP), seks hormon bağlayıcı globulin ve dehidroksiepiandrostenedion sülfat (DHEAS), serbest androjen indeks düzeyleri kaydedildi.
Bulgular: VKİ, adölesan PKOS hastalarında erişkin PKOS hastalara oranla anlamlı olarak düşük saptandı (sırasıyla 23,3±2,9 kg/m2 ve 28,5±4,8 kg/m2) (p<0,001). FSH, LH, E2, progesteron, TSH, 17-OHP ve toplam testosteron seviyeleri ve LH/FSH oranı gruplar arasında benzerdi (p>0,05). PRL (19,77±8,67 ng/mL ve 16,62±7,80 ng/mL, p=0,02) ve AMH (6,68±4,40 ng/mL ve 5,34±3,55 ng/mL, p=0,04) değerleri adölesan grupta anlamlı yüksek saptandı.
Sonuç: AMH ve PRL seviyeleri adölesan PKOS hastalarda erişkin PKOS hastalara oranla anlamlı yüksek, VKİ anlamlı düşük saptandı. Adölesan ve erişkin dönemde PKOS gelişimi farklı mekanizmalar ve hormonal değişikliklere bağlı olarak gelişiyor olabilir. Bu konuda kesin konuşabilmek adına geniş serili prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, adölesan, erişkin, AMH

Comparison of Clinical and Biochemical Parameters in Adolescent and Adult Patients with Polycyctic Ovary Syndrome

Sezin ERTÜRK AKSAKAL1, Ramazan Erda PAY1, İrem Özge UZUNOĞLU MEHRASA1, Burcu TİMUR2, Gülay BALKAŞ1, Yaprak ENGİN ÜSTÜN1
1Department Of Gynecology, University Of Health Sciences Etlik Zubeyde Hanim Women’s Health Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Deparment Of Gynecology, Ordu University Training And Research Hospital, Ordu, Tureky

Objective: We investigated whether there is a difference in clinical, biochemical, and hormonal parameters, BMI, Free androgen index between patients diagnosed with polycystic ovary syndrome (PCOS) in adolescence and in adulthood.
Methods: Between May 2021 and October 2021, 75 adolescent patients with PCOS and 75 adult patients with PCOS diagnosed according to 2003 Rotterdam ASRM/ESHRE criteria were included in the study. Demographic and clinical characteristics of the patients, follicle stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), estradiol (E2), anti-Müllerian hormone (AMH), thyroid stimulating hormone (TSH), prolactin (PRL), and 17-hydroxyprogesterone (17-OHP), sex hormone initiating globulin, and dehydroxyepiandrostenedione sulfate and Fee androgen index levels were recorded.
Results: Body mass index (BMI) was significantly lower in adolescent patients with PCOS compared with adult patients with PCOS (23.3±2.9 kg/m2 vs 28.5±4.8 kg/m2, p>0.001). FSH, LH, E2, progesterone, TSH, 17-OHP and total testosterone levels and LH/FSH ratio were similar between groups (p>0.05). Prolactin (19.77±8.67 ng/mL vs 16.62±7.80 ng/mL, p=0.02) and AMH (6.68±4.40 ng/mL vs 5.34±3.55 ng/mL, p=0.04) levels were significantly higher in the adolescent group than the adult group.
Conclusion: AMH and prolactin levels were higher, and BMI was significantly lower in adolescent patients with PCOS compared with adult patients with PCOS. The etiopathogenesis of PCOS in adolescence and adulthood may be due to different mechanisms and hormonal changes. Large -scale prospective trials are needed to make a definitive statement on this subject.

Keywords: Polycystic ovary syndrome, adolescent, adult, AMH

Sezin ERTÜRK AKSAKAL, Ramazan Erda PAY, İrem Özge UZUNOĞLU MEHRASA, Burcu TİMUR, Gülay BALKAŞ, Yaprak ENGİN ÜSTÜN. Comparison of Clinical and Biochemical Parameters in Adolescent and Adult Patients with Polycyctic Ovary Syndrome. Forbes J Med. 2023; 4(1): 51-56

Sorumlu Yazar: Sezin ERTÜRK AKSAKAL, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale