e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Travmatik Doğum Sonrası Saptanan Neonatal Alloimmün Trombositopeni: Olgu Sunumu [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(2): 131-135 | DOI: 10.5222/forbes.2021.14632

Travmatik Doğum Sonrası Saptanan Neonatal Alloimmün Trombositopeni: Olgu Sunumu

Gökhan Kaya1, Sema Tanriverdi2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonataloji Ana Bilim Dalı, Manisa

Neonatal Alloimmün Trombositopeni (NAIT), fetal trombositlere karşı maternal alloimmünizasyonun bir komplikasyonu sonucu, erken dönemde maternal antikorlara bağlı trombositlerin immun yıkımıdır. Burada trombositopeninin nedeni, sıklıkla anneden geçen human platelet antijenlerine karşı gelişen antikorlardır. NAIT’in klinik bulgusu asemptomatikten ciddi kanamaya kadar geniş bir spektruma sahiptir. Tedavide ciddi trombositopeni ya da yaşamı tehdit eden kanama varlığında trombosit süspansiyonu kullanılabilir. Yüksek doz intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi de diğer bir tedavi seçeneğidir.
Bu çalışmada, travmatik doğum sonrası yaygın ekimozları dışında klinik bulgusu olmayan, ancak ağır trombositopeni saptanması nedeniyle NAIT düşünülen, trombosit süspansiyonu ve IVIG ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir yenidoğan olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İmmun trombositopeni, IVIG, travmatik doğum, yenidoğan

Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia Detected After Traumatic Delivery: Case Report

Gökhan Kaya1, Sema Tanriverdi2
1Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Manisa
2Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Department of Neonatalogy, Manisa

Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia (NAIT), a complication of maternal alloimmunization against fetal platelets, is the result of immune destruction of platelets due to maternal antibodies in the early period. The cause of thrombocytopenia here is by antibodies developed against human platelet antigens frequently inherited from the mother. The clinical manifestations of NAIT extend from asymptomatic to severe bleeding. Platelet suspension can be used in the setting of severe thrombocytopenia or life-threatening bleeding. High-dose intravenous immunoglobulin (IVIG) therapy is another treatment option.
A case who had no clinical finding except diffuse ecchymoses after traumatic delivery, but was considered to have NAIT due to severe thrombocytopenia and was successfully treated with platelet suspension and IVIG is presented.

Keywords: Immun thrombocytopenia, IVIG, traumatic delivery, newborn

Gökhan Kaya, Sema Tanriverdi. Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia Detected After Traumatic Delivery: Case Report. Forbes J Med. 2021; 2(2): 131-135

Sorumlu Yazar: Gökhan Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale